Dato: 4. oktober 1845
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

145

Fra Jonas Collin. Kbh. 4 Oct 1845

(Tirsdag efter Bordet, uden Andersen, og uden Ehlers, som foretrækker at spise hos sin Kiæreste, og uden Edvard, som spiser hos Wiborgs) Augusta, Jette, Ingeborg læste nu Deres Brev, og spørge: skriver Du til Andersen (samme Spørgsmaal faaer jeg i dette Øieblik af Adolp Boye) og paa mit Svar Ja, – lyder et eenstemmigt: Saa hils ham! Altsaa er De paa Glorup (Vil De bringe den gamle Greve min ærbødigste Hilsen; der var i Dag en gammel Jomfru – en Frøken Bentsen fra Norge hos mig, som var adresseret til mig fra ham, hun roste ham saa meget; han havde modtaget hende og hendes Søster, saa venligt efter deres Moders Død)

Kiendte De en Candidat Møller, som i kort Tid var Inspecteur i Grønland, – han er død i Rom af en hidsig Feber, efter 2 Dages Sygeleie. Forrige Theatermaler Wallich døde i Gaar.

Fra Brødrene har jeg ligerviis Hilsener'ndash;Louise har ikke været her i Dag. Deres Brev leverer jeg i dette Øieblik til Jonna og Stampe, som begge bleve glade ved at see Brev fra Dem.

Jeg skal ikke glemme »Rollerne« Hr Rasmussen ! Jeg læste i Gaar Aftes en ny Vaudeville af en Anonym, som har betroet Hemmeligheden til en halv Snees – maaskee ogsaa til Dem? Dog neppe! han glemmer ikke Barselstuen; ach !

Reis vel!

Deres faderlig hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost