Dato: 19. september 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 19 Sept. 1845.

Kjære Ven,

De har længe ikke hørt fra mig, jeg har idelig været paa Reise her hjemme, først nu er jeg igjen i en Slags Ro; jeg er i Kjøbenhavn, men om fem Uger gaaer det til Tydskland, maaskee over Hamborg, og da sees vi, jeg vil for tredie Gang til Italien, maaskee seer jeg ogsaa Spanien. Hvorledes gaaer det med Eventyrene? Her sender jeg Dem endnu eet, det nyeste, og som endnu ikke er trykt; for nylig udkom mit Portræt i "Pantheon", med det fulgte en Biographie, der er vel og venlig skrevet, den indeholder ogsaa flere Træk og gaaer videre, end nogen anden Biographie af mig; kunde det ikke passe sig at den kom fori den Eventyr Samling, (De) leverer, Publikum vil maaskee ikke have derimod og saa fik jo Kittler eet Ark mere, som han nok ønsker sig for at bringe den i Tykkelse med den foregaaende; De kan jo anføre at den er Oversættelse efter det danske i Pantheon. Fra Kittler har jeg ogsaa faaet Brev, men der var en Sætning der klang saa forunderlig bebreidende, at jeg, der slet ingen Skyld har saa heller slet ikke vil skrive end udsætte mig for lignende. Hils ham i øvrigt ret hjerteligt fra mig og er De i Humeur vil De da sætte ud for ham hvad jeg heri fortæller Dem. Specter er min Ven, jeg skatter ham høit, som Kunstner og han har de faa Gange vi mødtes i Verden kommet mig med særdeles Venlighed imøde; fra ham faaer jeg Brev, han fortæller at han efter en Daguerrotyp skal gjøre mit Portræt for en Hr. Gobert, men at han kan ikke godt benytte Daguerrotypen, om jeg derfor vil sende ham eet godt Kobberstik, eller Steentryk af mit Portræt; det i Pantheon kom da just ud og saa sendte jeg det. Nu skriver Kittler at jeg har strax skaffet et Portræt til en Hr. Gobbert og ikke er saa opmærksom mod ham, men han har forlangt jeg skulde - "naar jeg en Gang var oplagt", sidde for en dygtig Maler og skaffe ham et lille Oliemalerie! - jeg har ogsaa talt med en god Maler om et saadant, men jeg har ikke Raad til at gjøre Udlæget, og at sige Kittler det - holdt jeg ikke af - og saa har jeg ventet til han anviste hvor Maleren kunde hæve sin Betaling; senere fik jeg igjen Brev, at han ikke vilde have et Oliemaleri, men kun en Tegning, og da havde Maleren ikke Tid, havde Kittler forlangt et Steentryk, da havde jeg naturligvis strax kjøbt eet til ham; thi jeg synes godt om Manden, og derimod kjender jeg aldeles ikke Hr. Gobbert; tjen mig med at forklare den gode Hr. Kittler alt dette; gjerne er jeg Enhver til Tjeneste, men Skjænd vil jeg ikke have, og et venligt Ansigt skal han møde med, ellers kommer jeg ikke i hans Gade! - Hr. Gobert har ellers indladt sig med Petit og beder mig nu om en Fortale til een af mine Bøger, som Petit har oversat, jeg har sagt nei og beklaget mig meget over at den Bog er oversat; tænk, det er min "Fodreise" - mit allerførste Ungdomsarbeide, der aldrig kan forstaaes i Tydskland, og som ved at træde frem der, vil skade mig, jeg har skrevet derom, dernæst har Petit lavet min Biograhie om til et: "Lebens-Mäshrchen", det er jo en skrækkelig Idee, jeg har dog ikke andet end Ærgrelse over min Venlighed og Beredvillighed til at tjene det Menneske. - Hjertelig Tak for den tilsendte smuk(ke) Oversættelse bring min Tak, og kommer jeg til Hamborg i October, da bliver De een af de første og kjæreste jeg strax søger. Hils Deres Fader og Doktor Wienbarg. Venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus