Dato: 29. juli 1845
Fra: Peder Ludvig Møller   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

St. Kongensg. 271.

29. Juli 1845

Kjære, gode Andersen!

Kunde De virkelig tro, at jeg vilde lade et Brev som Drees sidste ubesvaret? Nej, om jeg end er noget sendrægtig til at opfylde Hjertets og andre Pligter, saa har jeg dog virkelig altid Villien dertil, og undertiden faaer jeg den dag osaa bragt i Udførelse. Jeg kan ikke noksom takke Dem for Deres venlige Ord og Sind og den rigtige Maade, hvorpaa De opfatter mig og mit Livs Antecedentia. Dette er Noget, jeg dobbelt og mere end de Fleste maa glæde mig over, da ikke just Mange ere villige til at indrømme mig Noget eller bedømme mig fornuftigt. Jeg tør dog ikke ubetinget beklage mig derover, da jeg vel veed, jeg selv for en Del kan have givet Anledning dertil; men det er nu en Gang min Natur, at jeg ikke kan vise mig uforbeholden som den, jeg er, uden for Mennesker jeg føler Agtelse og Kjærlighed for, i det Mindste det Første. Derfor vil ogsaa De, haaber jeg, stedse ære at kjende mig fra en anden Side end de aandelige og legemlige Filistre og Drivere i vort gode Kjøbenhavn, hvis hele Væsen og Færd er mig af min inderste Sjæl modbydelig.

Jeg takker Dem meget for den smukke og tillidsfulde Maade, hvorpaa De etaler til mig om Traaden i Deres Livsdrama. Jeg respekterer i høj Grad en saadan Anskuelse og anseer den i større eller mindre Grad nødvendig for enhver genial Naturs heldige Udvikling. Jeg har ogsaa, som De seer, ladet den komme til Udtalelse, skjøndt jeg som Historiker kun med en vis Forbeholdenhed og Ængstelighed for Publikums Prosaisme og vantro Tendens tør hengive mig til saadanne Forestillinger. Ogsaa alle Deres øvrige Bemærkninger ere, som De seer, benyttede, og jeg er Dem meget forbunden derfor, da mit Arbejde herved i al sin Korthed omtrent bliver den fuldstændigste og rigtigste Skildring, der hidtil haves af Dem. Skjøndt De vel allerede har faaet Biografien i sin færdige Skikkelse, sender jeg Dem dog herved et Exemplar, som De maaske kan have Brug for.

Min Reise til Tydskland bliver endnu opsat en fjorten Dages Tid, da min Sundhed gjør det af Vigtighed for mig, saa længe som muligt at benytte Søbadene her. Men først i September haaber jeg at være tilbage igjen og haaber da ogsaa at se Dem i Kjøbenhavn, og at De har tænkt paa Lidt til min Gæa, som jeg da i største Hast skal have samlet og færdig, for at den ikke i Aar som ifjor skal komme for silde. De to smaa "Billeder", som De en gang haavde bestemt til "Album", stoler jeg i alt Fald paa, og endnu maaske et lille prosaisk Stykke; thi Vers er her sædvanligvis større Overflødighed paa, baade hos andre Medarbejdere og hos Deres

hjertelig hengivne

P. L. Møller.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter