Dato: 14. juli 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Charlotte Classen
Sprog: dansk.

Glorup den 14 Juli 1845

Kjære Fru Kammerherreinde!

igaar kom jeg hertil, i Dag griber jeg Pennen for at bringe min Hilsen og Tak, jeg er med hele min Tanke igjen paa det smukke Corselitze hvor jeg modtog saa megen Hjertelighed, hvor jeg tilbragte saa deilige Dage. Det er et heelt Kapitel med Solsin i mit Sommer-Eventyr! Jeg husker paa Ankomsten, Udflugterne, Forelæsningerne, jeg seer mig selv igjen paa det skikkelige Æsel, der aldrig smeed mig af, jeg gaaer i Tankerne ned af Aleen for at møde Deres Naade, og begge Hundene springe mig til Hilsen hen ad Veien, ja nu er jeg ganske paa Corselitze, jeg fornøiede mig der saa godt, jeg følte mig saa hyggeligt hjemme; gid jeg havde et Gods [overstr: igjen] og kunde gjøre Gjengjæld igjen!

I Nykjøbing tog jeg da ikke ind hos Rosendals, jeg var forlegen ved at gjøre Uleilighed og den maatte jeg jo gjøre, da jeg skulde tidlig afsted med Postvognen; Middag og Aften tilbragte jeg hos Rosendals, men om Natten var jeg i Hotellet, det er et rart Sted! - I den store Sal, / som ved et tyndt Paneel, der ikke støtter til Loftet, er forvandlet til to Stuer, fik jeg Natleie i den inderste, det var en muggen Seng, men foresten upaaklagelig, jeg faldt i Søvn, men heller ikke meer! strax efter Midnat aabnedes Døren til Sidestuen, fra hvilket det omtalte Paneel skildte mig og et særdeles lystigt, for ikke at sige aldeles drukkent Selskab, der kom hjem fra det nykjøbingske Tivoli, væltede ind med Huien og Skrigen. Een sang: "Flasken er alle Glæders Kilde!", en anden raabte paa Thee, en tredie paa Punsch. Nu vilde de have Anchiovis, nu Øl! saa sang de, vistnok Registeret af en Visebog, anden Orden kunde jeg ikke finde deri, saa dicterede de en Indbydelse til en Skiveskydning hvor der skulde være god Spise, etcetera og ved etcetera forstodes "Kartofler"; jeg frygtede hvert Øieblik at Selskabet skulde blive underrettet om min Nærværelse tæt ved og ventede da at de drukne Mennesker strax vilde vælte ind for at sige mig god Morgen. Længe sad jeg opreist i Sengen og overtænkte hvorledes jeg skulde tage imod dem; de kom dog ikke, men jeg maatte taalmodig høre paa deres vilde Lystighed, til de endelig droge bort. Det var en munter Nat!

Over Vordingborg og Ringsted kom jeg til Sorø hvor jeg blev hos Ingemanns til Fredag, gik da til Kosør,/ og kom igaar over Beltet og indtraf her paa Glorup; strax efter kom ogsaa Grevinde Ahlefeldt og i Dag er Kammerherre Heyemann med Fru og Datter komne. Excellensen som veed at jeg i Dag skriver til Corselitze, har paalagt mig at sende hans ærbødige Hilsen.

Selv skikker jeg en heel Bouquet af Tak og Hilsen til Dem, Kammerherren og Deres Fru Moder, jeg skjønner saa levende og inderligt paa al den Venlighed og Godhed jeg har modtaget og glæder mig til, efter Deres Tilladelse, et andet Aar at komme igjen og see de samme milde Ansigter, den samme venlige Natur, jeg denne gang fandt og gjemmer. Lev nu hjerteligt vel! Hjertelig Tak for alt Godt.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen /

[Udskrift:]

Deres Naade

Fru Kammerherreinde Clasen paa Corselitze ved Nykjøbing paa Falster.

frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 93, 6289-92)