Dato: 20. juni 1845
Fra: Peder Ludvig Møller   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 20. Juni 1845.

Kjære, gode Hr. Andersen!

Jeg frygter for, at De anseer mig for en uefterrettelig Person, og dog har jeg virkelig været undskyldt. Efter at De var reist, fik jeg i en 8 Dage atter en saa stærk Hovedpine, at jeg intet kunde bestille. Og dertil har jeg netop paa denne Tid været saa pint og plaget af forskjellige prosaiske Bekymringer, at dette maa tjene til Undskyldning for, at Biographien ikke er saa smuk og godt skreven, som jeg ønskede det; thi jeg havde her mere Opfordring end ellers til at levere Noget sa godt som det staaer i min Magt. Der er kun Faa, der er kommen mig imøde med saamegen Venlighed og Venskab som De, hvorfor De ogsaa bestandig kan vente det samme fra mig. jeg er ikke altfor rask til at kaste min Kjærlighed paa Nogen, men naar det skeer, da troer jeg ogsaa man kan stole lidt paa mig, meer end paa mange Andre. Jeg haaber nu, De ganske uforbeholdent vil meddele mig, hvad De kan have at bemærke ved Biographien, ligesom De vil see, at jeg i Roes og Dadel har alene fulgt min oprigtige Overbevisning, som jeg til enhver Tid og Sted skal vedkjende mig. De sender mig vel Correcturen tilbage saa hurtig som muligt? Bogtrykkeren har alt forsinket den en Uge.

Af Bladene har De vel seet, at D. Album skal ophøre; jeg glæder mig derover, da jeg derved lettere kan komme bort herfra i nogen Tid.

Deres inderlig hengivne

P. L. Møller

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost