Dato: 23. maj 1845
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d 23 Mai 45

Meget kiert er det mig, af Deres venskabeige Brev af 16 d M som Herr Mehlbye bragte mig i Gaar, og for hvilket jeg herved aflægger Dem al min Tak, min kiære Herr Digter Andersen, at see, at De haver mig i venskabelig Erindring, men endnu meere vilde det have glædet mig, om De havde tillige meldt mig, Deres Ankomst hertil i denne herlige Aarets Tid, nu Veyret tegner sig til, at blive midlt og godt imidlertid er jeg dog glad ved, at jeg kan vente Dem her først i Juni, men da jeg selv maa reyse herfra til Kiøbenh i næste Maaned ønsker jeg hellere, at De vil giøre mig den Fornøyelse efter at De haver lusteret [fornøjet] Dem paa Himmelbierget thi da haaber jeg at De længere slaaer Dem til Rolighed her hos mig.

For det Exemplar af Deres Eventyrer De bragte mig Dagen før min Afreyse fra Kiøbenh: er jeg Dem uendelig forbunden som et Beviis paa Deres Venskab, jeg haver læst dem med megen Interesse, især har jeg læst Elverhøy og de røde Skoe med den største Fornøyelse.

Lev nu vel min kiære Herr Andersen til vi sees forglem mig ikke, tænk af og til paa mig gandske Deres ærbødigste G. Moltke Huitfeldt.

[Udskr: Hr. Dickter H. C. Andersen

Hotel du Nor

Kjøbenhavn

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)