Dato: 20. marts 1845
Fra: Louise Sophie   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Alt længe var det mit Ønske at bringe Dem, Herr Andersen, min hjerteligste Tak for Deres mig saa kierkomne Breve og at sige Dem hvor meget jeg paaskiønner enhver venlig Yttring disse indeholde for mig og Mine; men mange forskiellige Forhindringer have, meget mod min Villie, nødt mig at udsætte fra en Dag til en anden Udførelsen af dette Ønske. Ved denne min lange Udsættelse bydes mig imidlertid Lejligheden til endnu her at tilføje min bedste Tak for Deres saa godhedsfulde Oversendelse af Lykkens Blomst, samt for de saa venlige Ord der fulgte med Samme. Med megen Glæde seer jeg af Deres Brev, Herr Andersen, at Lykkens Blomst paa Kjøbenhavns Theater, har vunden fortjent Bifald og haaber jeg, vi som Følge heraf, senest, paa Deres Reise til Spanien, tør vente Dem her. -

Ikke behøver jeg at tilføje Forsikringen om, hvor meget det, til enhver Tid; vil glæde Hertugen, mine Børn og mig at see Dem hos os; Alle mindes vi med saa megen Glæde de Dage De, under Deres Opbold her, vidste paa saa mange Maader at giøre saa behagelige for os. -

Hertugen saavelsom enhver af mine Børn sende Dem deres venligste Hilsener, til hvilke jeg, Herr Andersen, tilføjer Forsikkringen, om min fuldkomneste Agtelse.

Louise Sophie

H: til SIes: Holst:

Augustenborg d: 20 Martz 1845

Frøken Krogh, Miss Howden og vores hele Omgivelse vare meget taknemmelige over Deres Hilsener og Alle bede de mig, bringe Dem igjen i Deres venlige Erindring.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost