Dato: 14. marts 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: C. Molbech
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 14 Marts 1845.

Kjære Ven!

Min hjerteligste Tak for det venlige Besøg og at De selv har bragt mig Deres nye Stykke [Klintekongens Brud], De kan troe at jeg ret sætter Priis derpaa; jeg har inderlig glædet mig ved det meget Smukke, det ægte Poetiske der er i dette Deres første dramatiske Arbeide; jeg er vis paa at det har alle poetiske Menneskers Erkjendelse; og det maa jeg sige Dem, uagtet det vel ike har nogen stor Betydning, men dog vidner om det varme Indtryk Deres Digtning har gjordt paa mig, at da jeg læste den uretfærdige Anmeldelse, eller hvad skal jeg kalde det, i Theater-Bladet, var jeg til Sinds at udtale mig om det Gode og Smukke i Deres Arbeide saaledes, som jeg var opfyldt deraf. Ved imidlertid roligere at overtænke dette, fik jeg en Frygt for, da Mange helst søge mindre ædle Motiver, at man skulde udlægge min Iver, for en Lyst til at udtale mig modsat en Anmelder, der fornyelig har viist kun at have Øie for mit eget seneste Stykkes Mangler, at jeg saaledes kunde misforstaaes og mindre udrette hvad jeg vilde. Nu behøves imidlertid ikke min Udtalelse, "Fædrelandet" for igaar har sagt hvad jeg kunde ønske at sige og Deres Stykke kan ogsaa tale sin egen Sag.

Jeg skriver Dem alt dette til, fordi jeg har med aabent Øie og Hjerte seet Deres Digt og været opfyldt af det fortræffelige deri. Mod og Lykke, kjære Ven, paa de Veie Gud har anviist Dem!

Deres Dem af Hjertet hengivne

H. C. Andersen

S.T.

Hr. cand. Chr. K. F. Molbech

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter