Dato: 22. oktober 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Kittler
Sprog: dansk.

Høistærede Herre!

Tak for Deres venlige Brev fra Helgoland; jeg har gjennem Petit besvaret det; just gjennem ham, der har oversat Eventyrene, da han bedst maa kunne forklare Dem og have hver Indvending mod at lade just i denne Bog Biografien mangle. Den hører til denne Digtning og knyttes ogsaa fast til den ved den af mig givne Fortale, altsaa de følges ad. Men nu til en anden Sag; vi talte sammen, De og jeg, de korte Øieblikke vi saaes, om Frøken Bræmer, jeg holder særdeles af hendes Personlighed, men har ikke den Begeistring for den Digte-Art, hun har vundet Beundring i, saa ledes som andre har den, det kan nu være en Feil hos mig. Jeg kan imidlertid skatte flere træk, forstaae hvad der giver hendes Bøger Interesse; meget af dette har jeg / fundet igjen hos en ung dansk Forfatterinde, [overstr: Jomfru] Henriette Hanck, hvem jeg har kejendt fra hendes Barndom og hvis Noveller ere meget læste her hjemme; jeg talte med Dem om hende, om Udgivelsen af hendes Skrifter, om De ei har glemt det. Jeg tør troe at hun, efter det Lykke Bræmer og Flygare gjør, maa vinde stor Bifald og jeg tillader mig igjen at nævne hende og præsentere Dem skrevet i tydsk af hende selv, den første af hendes Romaner Tante Anna, den er i Omfang, mindst, jeg sender i Løbet af næste Maaned et Par Forord til den, hvis, som De troer, et saadant hos den tydske Læsekreds, hvor Flere kjende mig, kan være Dem til Gavn. Vil De udgive den? Gaaer Bogen godt af som jeg virkelig troer kan De senere erholde hendes anden Roman, En Skribentindes Datter. hun / sender Dem Manuskriptet til Gjennemlæsning, vil De efter denne selv bestemme Honoraret og da være saa venlig, at underrette mig derom, Breve under mit Navn og med Adresse Conferentsraad Collin i Kjøbenhavn, komme hurtigst i mine Hænder. Mine Eventyr venter jeg at see fra Dem til Julen. Jeg har en ny Roman under Arbeide, siden nur ein Geiger kom ud har jeg ingen skrevet, men Eventyr og Dramaer. Lev nu vel! Deres meget hengivne.

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 673-75)