Dato: 12. april 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludwig Lenz
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 12 April 1844

Høistærede!

Efter Deres Ønske vil jeg her tilsende Dem en første Levering af hvad De maaskee kan benytte til Deres Bog om Thorvaldsen; De kjender vist min "Billedbog uden Billeder", i en Fortsættelse af denne, som kun findes aftrykt i den "svensk danske Nytaarsgave" Herta, staaer et Stykke, "den 24de Aften", Side 85, det handler, som De vil see, ene og alene om Thorwaldsen og har i det mindste det Interessante, at hele den første Deel om den lille Bertel der vil spinde paa Moderens Rok, hele Scenen i Grønne-Gade, er givet mig af Thorvaldsen selv; en Sommer Aften ude paa Nysø fortalte han mig dette lille Træk fra sin Barndom og jeg blev grebet deraf og søgte at gjengive det. Skuespiller Holst, har ved en Aftenunderholdning paa det kongelige Theater fremsagt dette Billede. /

Thorvaldsen har jeg selv læst det for [overstr: det fornøiede ham] han kjendte sig selv i Drengen med den lille stumpede Skjorte. -

I det af A. P. Liunge udgivne "Søndagsblad", som H.P. Holst redigerede, vil De i første Aargang No 2, den 11 Januar 1835, finde nogle Efterretninger om Thorvaldsen i Rom, jeg har fra mit første Ophold der, nedskrevet disse; Historien om Paven, har jeg fra Bødtcher. De kan jo see paa det, om det har nogen almindelig Interesse.

Her er det lille Vers jeg talte til Dem om, jeg troer det er aftrykt i "Figaro".

Impromptu til Thorvaldsen

(Da han på Nysø havde fuldendt i Leer Holbergs Buste).

"Nej, Danmark skal ei have Holberg meer,
"Jeg bryder Leeret, som hans Aand omfatter!"
Saa talte Døden. "Af det kolde Leer,"
Bød Thorvaldsen, "skal Holberg fødes atter!"

--- /

I den lille Bog "Festen for Thorvaldsen" findes mit Digt: "Jason og Argonauterertoget" [Brev; min Sang i Studenterforeningen hvor "han hugged' sig igjennem, jo", har De jo selv; "Herta" beder jeg Dem, at De, naar den er afbenyttet, vil sende mig tilbage; De skal i Løbet af en Uge faae en lille Tilsendelse, som denne.

ærbødigst

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 80, billed 6278-80)