Dato: 25. oktober 1843
Fra: Ludwig Lenz   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[citeret fra "Omkring Levnedsbogen".

Lenz begyndte 25. Oktober paa et Brev til Digteren; det er blevet udsat saa længe, skriver han, da han samtidig ønskede at sende ham Petits tyske Manuskript til Biografien. Petit har imidlertid vist sig som en Mand, man ikke kunde stole paa; i Løbet af et Fjerdingaar har han kun afleveret ganske lidt; fra Uge til Uge har han lovet at være flittig, men aldrig holdt sit Ord, og den sidste Maaned synes han endda at være sporløst forsvundet; Lenz har forgæves eftersøgt ham i Altona.

Ich wünsche überhaupt sehnlichst, dass ich das vollstandige Man. in Händen hatte, den[n] ich habe mich in Petit getäuscht; auch Sie wissen vielleicht nicht, wie es eigentlieh um ihn steht. Talentvoll, wie Petit es ist, fallt es um so schmerzlicher auf, wenn man sieht, dass er seine physische und moralische Gesundheit durch Schnapstrinken zerstört

Et Portræt af Andersen til Eventyrbindet er allerede i Arbejde; Lenz har ogsaa sørget for Papir til Bogen. Ønsker Digteren nu, at Eventyrene skal indlede en Serie Udvalgte Værker? I saa Tilfælde skal de udsendes i tre Bind a 12 Ark med Biografien i det første. Ønsker han ikke denne Ordning, bliver der kun Tale om eet Bind Eventyr uden Løfter om Fortsættelse.

Brevet blev foreløbigt liggende i Lenz' Skuffe.

6. November fortsætter han det med en Meddelelse om, at nu havde Petit igen vist sig og afleveret Slutningen af Biografien samt lovet at være flittig med Oversættelsen. Gennem Petit var han blevet klar over Andersens Ønsker med Hensyn til Udgaven; han agtede altsaa nu at bringe en Samling paa 11 Eventyr, hvoraf det nyeste er »Den grimme Ælling« -

(weil es Original-Manuscript ist, soll es den Anfang machen)

dertil Biografi og Portræt.

Capitain WuIff hat von mir den Anfang Ihrer Biographie erhalten, den Rest lege ich hier bei. Sollte Wulff Ihnen bereits einen Brief übersandt haben, den ich in Unmuth über Petits Verfahren schrieb, so betrachten Sie denselben, als nicht empfangen.

Hverken Brev eller Manuskript kom imidlertid afsted, da Lenz først vilde afvente Chr. Wulffs Tilbagekomst til Hamburg. 1. December sætter han saa paany Pen til Papiret, inden han afsender den for fem Uger siden paabegyndte Epistel. Den sidste Tilføjelse er een stor Veklage over Petit; omstændeligt repeterer han sine Genvordigheder gennem alle deres Faser.

Petit havde ønsket, at Trykningen skulde begynde, skønt han endnu ikke havde afleveret Manuskript til hele Eventyrbindet, men Lenz, som havde mistet al Tillid til ham, da han »leider gesagt, in den desoletesten Umständen ist«, holdt sig tilbage. Maaneder igennem viste Oversætteren sig ikke hos sin Forlægger; han søgte at undgaa ham paa Gaden, og Andersens Breve til Petit kunde ofte ligge indtil 4 Uger ulæste hos Lenz, til hvem de var adresseret, fordi ingen vidste, hvor Petit boede. Kom han saa endelig, var det ikke muligt at faa ham til at rykke ud med, hvad det var, Andersen skrev i sine Breve. Petit forlangte sit Honorar udbetalt for overhovedet at aflevere sine oversatte Ark; da Lenz vægrede sig - han tilbød en lille Sum for de enkelte Ark, men vilde først betale Honoraret, naar han havde det fuldstændige Manuskript ihænde, truede Petit med at gaa til en anden Forlægger med Eventyrene; og da Lenz paastod, at Eventyrene var hans Ejendom, svarede Petit nok saa frejdigt, at det maatte Forfatteren afgøre; men indtil hans Svar forelaa, agtede han at lade det forblive, som det var: »indessen verfüge ich dreist über Alles, denn ich weiss, dass es mein Eigenthum ist, und ohne meinen Willen nie das Ihrige werden kann«.

»Ipsissima verba!«, tilføjer Lenz, og han jamrer over al den Tidsspilde, Petits Uefterrettelighed har voldt ham, over sine forgæves Udgifter til Papir og til Staalstikker (til Portrættet) - alt er nu tabt, fordi han ikke vil betale Petit i Utide! Andersen maa tage Affære, erklære, at Lenz ejer Eventyrene og formane Petit til at udlevere det danske Manuskript, han endnu har beholdt o.s.v., o.s.v.

Bin ich nicht ganzlich in der Gewalt dieses eine sehr traurige Existens führenden Mannes, der jetzt damit umgeht, seine Übertragung Ihrer Mährchen dem ersten Besten zu überlassen, und der sogar behauptet, Sie hätten mit mir gar nichts zu schaffen, da alle Ihr man. an ihn abgegeben ward.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen