Dato: 27. maj 1843
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

111. Fra Jonas Collin. . Kiøbenh. 27 Maji 1843.

med den inderligste Deeltagelse og Fornøielse læste jeg Deres Brev, min kiære Andersen, fra Düsseldorff, af 20 d. M. Ingeborg, som nu atter i 8 Dage har maattet være til Sengs, var ligeledes meget glad derover, og Edvard ikke mindre. Flere af Kredsen have endnu ikke læst det; Moderen har ladet sig Indholdet fortælle, thi hendes Syn tillader hende ikke at læse det, i hvor gierne hun end vilde. Jeg kan let sætte mig i Deres Forfatning og Stemning over en saadan Modtagelse i Udlandet. Men De veed jo nok, at en Prophet er miskiendt i sit Fædreneland. Imidlertid, skulde der ikke være Midler til at giøre Forskiellen mellem Ude og Hiemme mindre af-stikkende? Dog, dette skal ikke være Gienstanden for disse Linier.

Af Nyheder husker jeg ingen som kunde interessere Dem. Theatervrøvl har jeg nok af daglig, til at jeg skulde nedskrive, det vil sige, til at jeg oven­ikiøbet skulde skrive noget ned eller op deraf. Paa, som meldt, Ingeborg nær, befinde de øvrige af Familien dem vel, og vi længes alle efter Dem, skiøndt jeg, af gammel Praxis, forudseer adskillige Scener, naar Udlandet hæves paa Indlandets Bekostning. Men slige Scener ere ikke videre farlige.

Fra Neapel har jeg endnu intet hørt fra Theodor.

Jonna vilde skrive i dette Brev, men jeg skal ud i en Commission og maa forsegle det førend jeg gaaer.

Lev vel, eiegode Andersen I

Deres faderlige Ven

Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost