Dato: 16. august 1842
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

97. Fra Jonas Collin.

Min kiære Andersen

et Par Dage førend Deres Brev kom hertil til Jonna, var hun taget ud paa Aagesens Landsted, og blev, den Dag Brevet kom, kiørt syg hiem om Aftenen af gamle Fru Drevsen. Fenger blev hentet, Igler bleve satte. Desuagtet læste hun Deres Brev, men hvem kunde da tænke paa at op­spørge Frøken Bremer? Ved Modtagelsen i Dag af Deres Brev, har Edvard spurgt hos Mægleren, i Departementet for de udenlandske Sager etc. - man har lovet mig Svar, endnu har jeg intet faaet­

Jette Collin har været i Kiel og er kommet tilbage; Theodors Reise skeer vel ikke snart; jeg spørger aldrig derom, thi mig interesserer det ikke; at han reiser. Bladene til Jonna og Ingeborg bevarer jeg til Ti­dens Fylde kommer.

Her" er det ogsaa deiligt varmt; jeg klager ikke over Varmen.

Om De skal reise til Hamborg? for at see de Ruiner - det finder jeg ingen Grund til; jeg kunde faae Lyst dertil, men fra en aldeles praktisk, prosaisk, materiel Side, som ikke kan blive Deres Synspunct.

Præsten Severin Bindesbøll har været her i disse Dage; det giør mig ondt at De ikke er her, thi han giør meget Væsen af Deres Præstationer, f. Ex. af Deres Bazar, Ingeborg har havt mange Samtaler med ham derom.

Om Deres Agnete kan jeg ikke sige Dem noget. Gade lovede mig Texten i Dag.

Borregaard har fra Wien tilskrevet Gottlieb om at sende Deres Mulat til en Alexander Bramen (forstaaer De det? jeg ikke) til Oversættelse.

Det skeer igiennem Reitzel.

Alle hilse - Jonna er restitueret. Harald, efter 3 Ugers Sygdom, i Bedring.

Min ærbødigste Respect til Hans Excellence!

. Deres faderligsindede Ven

16 Aug 1842 Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost