Dato: 26. juni 1842
Fra: Cosmus Bræstrup   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

I det jeg aflægger Dem højstærede Hr Andersen! den forbindtligste Tak for den smukke Sang, de har havt den Godhed at sende mig for Skydeselskabet, tillader jeg mig at giøre opmærksom paa en, rigtignok mindre væsentlig Omstændighed om hvilken De ikke har kunnet [være] vidende, at vi nemlig have allerede tidligere erholdt en Sang til Kongen paa samme Melodie som Deres, saa at Sangen saaledes vilde blive noget monoton, da de begge følge kort efter hinanden. Uagtet jeg nu fuldt vel indseer Vanskeligheden i at giøre nogen Forandring heri og heller ikke veed, om der gives nogen anden Melodie end den angivne / som kunde bruges til samme [?], har jeg dog troet at turde nævne Dem denne Omstændighed før jeg giver Visen i Trykken. Skulde De [overstr: alligevel] heraf tage Anledning til nogen Forandring, turde jeg maaskee nævne endvidere at Enke-Dronningen for faaa Aaar siden har været Fugledronning og ved den Leilighed skiænket Selskabet en Efterligning af et gammelt Smykke som Fuglekongen omkring [?] Christian den 3die i sin Tid havde givet det maa have være gaaet tabt; for det Tilfælde at De kunde finde dette anvendeligt ved værende Digt til Festen om Christian den 3dies Indtrædelse i Selskabet; hvilket jo naturligviis aldeles maa fortælles til Deres behagelige / Overveielse.

Jeg haaber at Deres Reise lader sig saalænge udsætte at Selskabet kunde nyde Fornøielsen at see Dem ved Festen paa Torsdag hvortil en Indbydelse alt er udfærdiget.

Den 25 Jun 1842

Deres ærbødigst forbundne

Bræstrup

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 430, billed 7150-52)