Dato: 17. februar 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Barfod
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 17 Februar 1842

Høistærede

Da det ikke er mig mueligt i Dag at tage ud til Frederiksberg og jeg ei tør udsætte til Løverdag at sige Dem hvad det er der bringer mig til Dem, maa jeg uleilige Dem med min Skrivelse.

Fra Superintendenten Rudelback, hvem jeg ikke personlig kjender, ei heller nogensinde før har faaet Brev fra, modtog jeg et saadant sidste Fredag, han sagde mig at det var ham af Brockhaus overdraget at udarbeide samtlige Artikler om dansk Litteratur i det nye "Conversations Lexicon", han anmodede mig om at henvende mig til "Hr. Frederik Barfod, Udgiveren af Brage og Idun", om De vilde give ham udførlige Notitser over Deres Levnet og Skrifter, men snarest mueligt da Trykningen allerede var begyndt; de forventede Meddelelser vilde De levere til Hr Boghandler [uafsluttet]

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)