Dato: August 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Eduard Vieweg
Sprog: dansk, tysk.

Kjære Ven!

Ikke blot først her i mit Hjem, men endog først i disse Dage efter en lille Udflugt her finder jeg Deres venlige Skrivelse, der var bestemt at træffe mig i Leipzig, havde det blevet Tilfældet, da havde jeg fulgt Deres velkomne Indbydelse, lagt Veien over Braunschweig og blevet hos Dem et Par Dage. Nu har Himlen ikke vilde det og vi ere nødte til at bruge Pennen som Talerør, dog det gaaer jo ogsaa! hils først fremfor Alt Deres elskværdige Søster og Svogeren; jeg havde havdt meget at fortælle havde vi mødtes; mit Ophold i Italien sidste Vinter var imidlertid slet ikke behagelig, Vinteren var usædvanlig haard, i Rom selv herskede megen Sygdom og jeg selv var altid plaget af Tandsmerter; efter Carnevalet gik jeg til Neapel, hvor jeg fik Feber og maaskee alene blev reddet ved en hurtig Aareladning. Alt i Februar var jeg paa Veien til Sicilien, Alt laae endnu med Snee, men paa Malta var Sommer, africansk Sommer; her gik jeg over Middelhavet til Øerne i Archipelagos. Var en Maaned paa Fastlandet i Grækenland, gik derpa over til Smyrna, besøgte Sletten ved Troja og gik gjennem Dardanellerne over Marmor Havet til Konstantinopel. Urolighederne vare allerede da begyndt i Bulgariet, desuagtet vovede jeg og det gik meget godt, fra det sorte Hav at lægge Veien til Lands over til Donau og paa denne seilede jeg til Militair-Grændsen hvor jeg efter endt Qvarantaine, tog gjennem Ungarn over Østereich, Saxsen og Preusen hjem. - Jeg beskjæftiger mig i dette Øieblik med at ordne min Dagbog og der fremkommer en Slags Reise, men som dog ikke kan kaldes en Reisebeskrivelse; min største Kraft, som Digter, siger man i Almindelighed er at opfatte Naturen og gjengive den; jeg vil saaledes give hvad jeg har seet og som ret har tiltalt mig paa de forskjellige Steder, men for Afvexlings Skyld, baade for mig selv, som skriver det og for De, som skulle læse det, bliver det Billeder, Noveller, Eventyr og almindelig Reisebetragtninger, men som maa læses i den Orden de følge efter hinanden og da troer jeg, man paa min Maade at opfatte og gjengive paa skulle faa et ret beskueligt Billed om enkelte tydske Steder, om Italien, Grækenland og Orienten. De besørger den vel strax ud paa Tydsk, da det bliver en Bog, som vil have lige Interesse for Tydskland, som for Danmark! At det imidlertid blev bedst om denne Bog først kom særskildt ud og ikke strax optages i de "samlede Skrifter" troer jeg vilde være rigtig. Professor Abrahamsen har forelæst mig sin Oversættelse af mit Drama: Maurerpigen, Oversættelsen forekommer mig særdeles god og jeg kan kun paa det bedste anbefale den. Dette Drama er derimod af mindre Værd, naar det læses og det andet Stykke, som med dette Stykke udgjør hele Samlingen en Operatext og en saadan veed De nok hører heller ikke til en Digters bedste Sager; jeg er / derfor overtydet om dette Bind vil være det magreste af alle Bind der samlede skulde give mine Arbeider; Bindet selv er ogsaa meget lidet og vil være det mindste af dem Alle, kunde vi derfor ikke og det forekommer mig endog, som passende, anbringe min Biographi fori, men nu veed jeg ikke, om vi skulde lade Abrahams skrive en ny, eller om vi kunde benytte den af Jenssen foran i "Kun en Spillemand", imidlertid maatte der da tilføies endnu et Par Blade, som maaskee ikke vilde være uden Interesse. Deernæst vilde det interessere mig om der kom et virkeligt godt Portræt af mig, thi de mange der existere ere halve Charikaturer, naar jeg undtager eet af vor Professor Jensen; det smukkeste og bedst opfattede findes imidlertid i Dresden; den sidste Dag jeg var her, bad Professor Vogel der mig sidde for sig, for at gjøre mit Portrait til Samlingen for Zwinger, dette Billed blev ganske udmærket tegnet og efter dette ønsker jeg allerhelst at et Portræt af mig maa komme i første Deel af mine Skrifter, med dette, min Biographi og de to dramatiske Stykker Maurerpigen og Ravnen, kom da et ret taalelig Bind istand; i det andet Bind kunde da komme Improvisatoren, og derpaa [overstr: et Bind med Eventyr til dette havde] O.T, til disse vare færdige vil Abrahams have endt sin Oversættelse af Mulatten og Agnete og saaledes vilde det bestandigkunde gaae frem i et Par Bind. Da vi mundtligt talte sammen vare vi enige om, at Jensen havde meget godt oversat Kun en Spillemand, derimod foreslog jeg til at oversætte al lyrisk og dramatisk Professor Abrahams. Hos ingen af disse Mænd, har jeg nogen Deel af Deres Honorar og De indseer at mit hele Udbytte er kun det, men som jeg ogsaa sætter høit, at mine danske Skrifter blive læste og kjendte ude; hvorledes De høistærede Ven, har det med disse Oversættere veed jeg ikke, kun det kan jeg sige, at da forleden en dansk Avis talte om at mine Skrifter vilde komme samlede ud paa Tydsk under Deres Forlag, fik jeg et brev fra Major Jensen [almanakken 6.8.], det var meget heftigt skrevet, men havde dog Udtrykket af [overstr: Uvillie] mindre godt Sind mod mig, han bad mig underrette Dem om, at det blev fornødent han gjennemsaae sine Oversættelser, samt at jeg gjorte Dem opmærksom paa at der vrimlede af Danismer i Kruses Improvisator; vil De nu sige mig [overstr: hvem af de] om jeg kun har A. at holde mig til, for at see at den tydske Udgave af Alt bliver til vort fælles Tarv eller hvorledes Deres ærede Bestemmelse er. Hvad Romanen O.T. er, da maa jeg selv see den igjennem; thi den synes meest at kunne trænge til Forfatterens Ophjælpen; men jeg har intet Exemplar, vil de /

[langs kanten:] derfor sende mig eet,ligsom ogsaa snart glæde mig med eet Par venlige Ord; jeg boer i Fl. N. Deres meget hengivne og forbundne H.C.A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 204-05)

Copenhagen, 22 August 1841.

Lieber Hrr: Vieweg!

Nicht nur erst hier in Meiner Heimat, sondern auch erst in diesen Tagen, nach einer kleinen Ausflucht, finde ich Ihr freundliches Schreiben; wenn ich, wie Ihre Bestimmung war, dieses in Leipzig erhalten hätte, würde ich, Ihrer guten Einladung zufolge, ein Paar Tage bey Ihnen haben verweilen können. Allein der Himmel hat es nicht gewollt, und wir müssen die Feder als Sprachrohr brauchen; doch das geht ja auch. Vor Allem grüssen Sie die liebenswürdigen Schwestern und Schwäger, ich hätte Ihnen Allen vieles erzählen können. Mein Aufenthalt in Italien im letzten Winter war gar nicht angenehm; der Winter war ungewöhnlich streng, in Rom herrschten viele Krankheiten, und mich plagten ewige Zahnschmerzen. Nach dem Carneval ging ich nach Neapel; von einem heftigen Fieber überfallen wurd eich vielleich nur dadurch gerettet, dass mir Zu rechte Zeit in die Ader geschlagen wurde. Schon im Februar war ich auf dem Wege nach Sicilien, wo Alles mit Schnee bedeckt war; aber auf Malta war es Sommer wie in Africa; von hier ging ich über das Meer nach den Inseln in Archipelagus. Einen Monat in Griechenland verweilend, reiste ich über Smyrna, die Trojanschen Ebenen, die Dardanellen und das mare di marmora nach Constantinopel. Ungeachtet der schon eingetretenen Unruhe in der Bulgaria wagte ich doch - und es ging gut - von dem schwarzen Meer über Land nach Donau zu reisen; die Donaufahrt führte mich nach der Militair-Gränze, von wo ich nach beendigter Quarantaine die Reise nach der Heimath über Ungarn, Oesterreich u.s.w. antrat. Ich in hier jetzt mit der Ordnung meiner Tagebuchnotizen beschäftigt; eine Reisebschreibung im gewöhnlichen Sinne wird doch nicht daraus hervorgehen; meiner grösste Kraft als Dichter, sagt man gewöhnlich, ist die Natur aufzufassen udn darzustellen; ich will nun mittheilen, was ich gesehen und was mir zugesprochen hat; doch zur Abwechseln für mich und für den Leser wird es in der Form von Bildern, Novellen, Märchen, Arabesken und allgemeine Reiseberichtung hervortreten; wenn diese in der von mir gefolgten Ordnung gelesen werden, glaube ich ein treues und beschauliches Bild von Deutschland, Tyrol, Italien, Griechenland & & dem Leser gegeben zu haben; diese Schrift wird für Deutschland wie für Dänemark gleiches Interesse haben; Sie lieber Freund, besorgen wohl die Deutsche Ausgabe. Ich glaube doch rathen zu müssen, dass dieses Werk erst für sich erscheinen, und nich so gleich als eine Abtheilung der gesammten Schriften. Professor Abrahams hat mir seine Uebersetzung meines Dramas "Maurerpigen" vorgelesen, ich finde die Behandlung sehr gut, und kann sie nur bestens empfehlen. Doch ist dieses Drama von geringerem Werth, wenn es nur gelesen wird; das andere für die Sammlung bestimmte Stück ist ein Operntext, und ein solcher, wissen Sie gehört auch nicht zu den besten Arbeiten eines Dichters; ich bin daher überzeugt, dass dieser Band, in der ganzen Gesammtausgabe der schlechteste werden wird, so wie er der kleinste ist. Es würde daher sehr passend erscheinen, wenn wir in diesem Band meine Biographie anbrachten, ob wir nun dazu die bekannte Jenssensche (in: nur ein Geiger) brauchen sollten, oder eine Neue von Abrahams dazu sollten verfassen lassen; im ersten Falle müssten allerdings noch einige Blätter hinzugefügt werden. Ferner möchte ich gern diese Ausgabe mit einem recht guten Portrait von mir versehen wissen; die früheren alle sind Caricaturen - mit Ausnahme eines von Professor Jensen - ; das beste ist aber jetzt unzweifelhaft in Dresden, wo ich nach Aufforderung von Professor Vogel für die Sammlung da, portraitirt wurde; es ist ausgezeichnet gut gelungen, und eben dieses möchte ich gern als Portrait für die Sammlung gestochen sehen; das Portrait, die Biographie, die 2 genannten dramatischen Arbeiten würden dann einen ganz erträglichen Band abgeben; in den zweiten Band können dann der Improvisator (geben Sie dem Roman den dänischen Tittel); in den dritetn O.T. bis diese fertig waren; könte dann Abrahams seine Uebersetzung von dem "Mulatte" und "Agnete und der Meermann" beschlossen haben; 5te die Kindermärchen u.s.w.

Als wir letzt zusammen sprachen, waren wir darüber einig, dass Jessens Uebersetzungen von: "nur ein Geiger" gut war; da hingegen schulg ich vor, dass alles lyrische und dramatische von Professor Abrahams übergeben werden möchte; bei keinem von diesen habe ich Antheil an dem Honorar; für mich habe ich also nur, was allerdings das wichtigste ist, dass meine Schriften bekannt werden; welche Uebereinkunft Sie, geehrter Freund mit den Uebersetzern getroffen haben, weiss ich nicht, nur so viel kann ich Ihnen sagen, dass ich vor einigen Tagen als es in der Zeitung geestanden hatte, dass eine Gesammtausgabe Meiner Schriften in Deutschland erscheinen würdee, von dem Major Jessen ein Brief erhielt, zwar höflich aber doch übellaunig geschrieben, worin er mich bat, sie davon zu benachrichtigen, dass er nothwendig seine Uebersetzung Wieder durchsehen müsse, und dass Kruses Uebertragung von dem Improvisator mit Danismen überladen sei; sagen Sie mir nur ob ich mich in dieser Sache nur an Abrahams oder Jessen zu halten habe, oder was Sie anders bestimmt haben, damit Alles zu gegenseitigem Vergnügen abgemacht werden kann. "O.T." muss ich selbst durchsehen, denn dieser Roman scheint mir der Nachhülfe des Verfassers am meisten zu bedürfen. Da ich aber kein Exemplar, ins Deutsch, davon habe, so bitte ich Sie mir eines Zu schicken und mich bald mit einigen freundlichen Zeilen Zu versehen.

Ihr freundschaftligst ergebener.

H.C. Andersen.

Meine Wohnung ist: Hotel du Nord in Copenhagen.

Tekst fra: Vieweg-Archive der Universitätsbibliothek Braunschweig