Dato: 23. september 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: F. C. Olsen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 23. Sept. 1839

Høistærede!

Her sender jeg Dem lidt at begynde med: to Digte, et Sagn og en Parabel; hvad Paaskesangen angaar, da maa jeg sige Dem, at den har været trykt før, nemlig i Professor Ursins Uge-blad (dvs. Dansk Almeenlæsning, 1836), men dette var ikke kjendt som det burde og Digtet selv forekommer mig saa særdeles passende for Folkebogen at jeg ikke tager i Betænkning at sende Dem det, som om det var ganske nyt.

Igaar var Professor Ursin hos mig, vi aftale da at jeg skulde levere tolv Digte til Aarets Maaneder og han opgav mig den Plads jeg har at raade over. Foruden disse og hvad jeg sender i Dag, vil jeg forpligte mig til at levere et Eventyr og et Par andre smaa Stykker, samt, naar man udtrykkelig ønsker det, maaskee ogsaa en lille Novelle, da jeg har Ideen til en saadan, Scenen bliver i Sverrig og jeg vil see at give nogle Billeder af dette Lands Natur, ligesom jeg i Improvisatoren har givet Italiens og i O. T. og Spillemanden Danmarks; saasnart jeg har den Ære at høre noget bestemt fra Dem, vil jeg anvende al min Tid til at udarbeide mine Ideer for Folkebogen, dog maa jeg tilføie at jeg ikke gjerne skriver Novellen, uden man særdeles ønsker det, jeg vil heller have frie Hænder og kunde udarbeide hvad jeg selv ansaae for bedst og da naturligvis meest interesserede mig; at man betids erholder Bidragene fra mig derom kan man være forsikkret.

Ærbødigst

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost