Dato: 5. september 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Gunder Adler
Sprog: dansk.

Høivelbaarne Hr Etatsraad og Theater-Directeur Adler i Kjøbenhavn

Kjøbenh., 5 Septbr 1839.

Kjære Hr. Etatsraad!

De har rimeligviis i Forgaars erholdt mit dramatiske Spøg [], thi hr. Pätges lovede mig da, at det strax skulde blive besørget. De kjender nu Indholdet og De veed den lille Forandring jeg ønsker, hvilken vistnok vil være til det Heles Gavn. Molbech var den eneste af de Herrer Directeurer, som overværede Opførelsen, og han maa indrømme at det blev optaget med mere end almindeligt Bifald, ja syntes den Aften at gjøre saa stor Lykke, som nogen af de bedste Vaudeviller har gjort, det være sig nu med Ret eller ikke, Ingen kan mere end jeg erkjende dets Ubetydelighed. Det er ikke for at faae et Stykke mere paa Theatret at jeg ønsker det frem, men De vil selv indrømme mig, at da det, efter det offentligt udtalte Bifald, har behaget, er det naturligt at jeg griber Leiligheden til at erholde et Honorar, som jeg høilig trænger til og som jeg ikke godt kan miste. Jeg vil imorgen indfinde mig i Direktionsforsamlingen for at vi der samlede kunne aftale den ubetydelige Forandring der skal gjøres, nemlig af den lille Jomf. Fredstrup, dandser Jaleo, saa at Stykket alt i næste Uge kunde gives og maaskee i Forening med et godt Stykke, bidrage sit til at give Huus.

Ærbødigst

H: C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost