Dato: 18. september 1836
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorø, den 18. Septbr. 1836

Det var mig naturligvis særdelse kjært at høre bekræftet, hvad jeg allerede hist og her har erfaret, at det Folkelige og National-Historiske i mine Romaner ogsaa begynder at finde Gjenklang i den danske bondes Sind, og jeg har ofte beklaget, at Bøgerne var for dyre til at kunne komme ret mMang af Almuen i Hænde. At skrive mindre Bøger i denne Hensigt vilde dog efter min Mening være forgjæves, da det ntop er Udførligheden og den omstændeklige Udmaling, der opliver disse Billeder saa vel for Almuens som for den Dannedes fantasi, hvor den ikke hæmmes af altfor megen Lærdom og kritisk Pedanteri. Et bekjendt Hensyn til en vis Klasse Læsere vilde desuden altid hindre Livet og Friheden ved Digtningen, og hvad Folket finder Behag i, kan ingen ret vide, førend man seer det. De gamle morskabsbøger, der bleve Folkebøger, var ikke beregnede for nogen enkelt Stand, men læstes lige saa vel af Fyrsten som af Bonden; hvorimod de fleste Forsøg paa at skrive Folkebøger i de nyere Tider mislykkedes, netop fordi man vilde beregne og forudbestemme den folkelige Smag og Følelse. Mærker man, at Almuen finder Smag i vore Bøger, skulde der kun sørges for, at de kunde komme dem i Hænde i Godtkjøbs-udgaver, der dog ikke ødelagde Øjnene. Ingen Bonde læser desuden smaastilede Bøger. Vilde man gjøre et Forsøg derpaa med "Valdemar Sejer" og man kunde blive enig derom med Forlæggeren (Seidelin), vilde jeg med Fornøjelse renoncere paa Honorar for et nyt Oplag paa 500 Expl. og selv revidere Korrekturen.

Det har glædet mig, at en Hædersmand som Collin har interesseret sig for denne Sag, og dersom han kunde have Lyst til at foretage Noget overensstemmende med den Anskuelse af Sagen, jeg her har meddelet Dem, vil det være mig en Glæde at række Hannd dertil.

Det er en komisk Betingelse, man har gjort ved Antagelsen af Deres Stykke. God Lykke til deres nye Arbejde! Venligst Hilsen fra min Kone og

Deres hjertelig hengivne

Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter