Dato: 30. oktober 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Peder Hjort
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 30 October 1835

Høistærede!

Da jeg modtog Deres første Skrivelse, var jeg strax villig til at opfylde Deres Ønske, men følte mig ikke i det Lune, som behøvedes for at behandle det af Dem opgivne Æmne paa den bedste Maade. Et større Arbeide, som De i Foraaret vil faae at see, beskjæftigede mig og Grundtonen i dette var høist forskjelligt fra den et muntert Digt forlangte. Een af vore Videnskabsmænd, som, saa vidt jeg veed, leverer et Bidrag, til samme Bog hvori mit skulde have Plads, sagde mig ogsaa at jeg vist ikke behøvede at ile. For et Par Dage siden fik jeg atter et lille Brev fra Dem og dette har nu tilskyndet mig. Jeg har opfyldt Deres Ønske, gid jeg ogsaa maa have tilfredsstillet det. Gid jeg maa have truffet den Tone, De helst ønskede at høre.

Med Hengivelse

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 11)