Dato: 22. februar 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 22 Februar 1835

Kjære Hr. Liunge.

For over 14 Dage siden gav jeg H. P. Holst et lille Digt "ved Carl Bülows Grav", bad ham sætte det i Søndagsbladet eller, fandt han det mere passende, da det var et Grav-Vers, [overstr: at] sende Dem det til Kjøbenhavnsposten. I Dag otte Dage, sagde han mig, at det var i Deres Hænder og vilde komme Dagen efter, men endnu har jeg ikke opdaget det! – For et Par Dage siden var jeg hos Reitzel og han bad mig da at faae dem til at mælde min Romans Optrædelse og at Folk vilde behage at give Planerne tilbage; da jeg frygtede for, ikke at træffe Dem hjemme, en Skjæbne som altid hænder mig, skrev jeg vort Andragende paa en Lap Papir, rigtignok kun en Lap, som jeg med Undskyldninger derfor overrakte Deres Jomfrue. Da jeg formoder Papiret er gaaet Kjødets Gang vil jeg her gjentage hvad vort Ønske var, at De vilde – helst imorgen – sige Folk at min Roman Improvisatoren vil udkomme een af de første Dage i næste Maaned, hvorfor de som endnu have Planer hvorpaa de have tegnet sig som Subscribenter snarest muligt vil indlevere disse til Reitzel, da den billige Subscriptions Priis 10 # for begge Dele, betydeligt vil forhøies for senere Kjøber[e], da Bogens Ark Antal er / større end jeg havde beregnet. – Vil De ikke indlede Anmældelsen med at en tysk Oversættelse af Improvisatoren alt er under Arbejde af vor bekiendte Landsmand, Digteren Professor Kruse. Venlige Hilsener til Deres Kjære Frue og min lille Kjærlighed, hun er nok No 1 af Ungdommen?

Deres Hengivne H. C. Andersen.

[Udskrift:]

ST.

Hr Secretair A. P. Liunge

i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 43, billed 6236-39)