Dato: 7. juli 1834
Fra: Henriette Wullf d.æ., Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Søe-Cadet-Academiet den 7de July 18334 -

Min gode kiære Andersen!

Vær velkommen! hvor glade vil vi ikke modtage Dem; men De maae ogsaa med glæde komme Hiem og see alle Deres gamle Venner igien som nu have savnet Dem saa længe, hvor hurtig løbe ikke Tiden, og den drager os med sig; allerede næsten halvandet Aar [er] forbie siden De forlod os og da forekom det os som en uopnaaelig lang Tiid til vi igien skulde samles, nu er Stunden kommet, nu maae vi glædes ved den; seer De, gode Andersen! under alle Omstændigheder i Livet, og for alle Mennesker, uden undtagelser, gives der bekymringer; modgange, ia Sorger - Der gives forskiellige Maader at møde, giennemgaae og bære disse paa, og derefter beroer den Indflydelse de have paa os, og det er vor pligt, som for ethvert fornuftigt Menneske, med Værdighed at møde denne Skiebne - ieg vil ikke moralisere for Dem, nei langtfra men man ledes ofte til at giøre Betragtninger, dertil er ieg kommet ved at see tilbage paa den Tiid De forlod os, De drog mod Maalet for Deres højeste Ønske, til Rom! men der var De ikke lykkeligere end Hiemme, De giør Dem selv, kiereste Andersen! for megen Kummer ved at see alt fra saa mørk en Side, ved at troe Dem eene, ved at mistænke saa mange for ikke at mene Dem det vel- heri har De uret, gode Andersen! og troe ikke om De var riig, at De derfor var lykkeligere, der gives saa mange ulykker for rige Mennesker, som Penge ikke kan afvende, som De nu er ukiendt med; og saa mange Glæder for mindreformuende som den rige aldrig aner - og det er et alt for almindeligt ønske "gid ieg kons var riig!" til at man kan fæste Liid til den Lykke som rigdom giver, der mangler mennesket noget, han veed ikke hvad det er, han ønsker "gid jeg kons var riig" men tilfredsheden følger ikke med rigdommen - De skriver gode Andersen! at De kommer den 27d ]uly eller 3d Septbr:, men ieg egne Børn hvor haart det altiid kniber paa Slutningen mod Hiemmet - udfør endelig denne Commision regtig og godt for Wulff; min kiere Andersen! og nu, gud være med Dem! styrke, velsigne og bevare Dem! vær kierlig hilset fra min hele Slægt her, som fra Deres moderlig hengivne Henriette Wulff -

d 12d July

Kiære Ven!

Dette fik jeg i et Brev fra Moder igaar, som jeg nu skynder mig med at sende til Dig,jeg haaber det skal komme tidsnok for endnu at træffe dig i det livlige Dresden. Jeg blev blot [nødt til] at tilføie at Manden dette er kiøbt hos boer am Jüdenteich [?], og saa vidt jeg erindrer hedder han Hoiee eller Heuer. Forresten bliver det jo for en 16 á 18 gute Groschen at Fader vil have. Moder skriver ogsaa i sit Brev til mig omjeg vil forsikre dig mundtligt om hvor velkommen du er. Her er intet passeret siden jeg sidst skrev dig til. Jeg glæder mig meget til at see dig her, imidlertid er jeg ikke saa egoistisk at jeg vil søge at overtale dig til at blive længe her, da man hurtig kan faae nok af en Bye som denne.

Din

Christian Wulff

[Udskrift:]

S:T: Herrn H:C: Andersen

Cand: phil: in Dresden.

poste restante.

franco

formoder De mener - eller 3d August? - imidlertiid faaer ieg nu et par Linier fra Dem fra Prag i Deres Brev til Collin. Indlagt, min gode Andersen! sender min Wulff Dem et tomt Papir, hvori der har været tør blaae farve, det er kommet fra Dresden da]ette sist var der, Wulff vil nu bede Dem bringe Ham Hiem derfra, da dette io trdfer Dem i Dresden? et lignende, men af selv samme slags og for omtrent 1 rdb Sølv, eller ]/2 halv Specier rettere talt i Dresden - Christian betaler Dem det udlagte naar De kommer til Altona da ieg veed fra mine

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost