Dato: 9. april 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Florents den 9 April 1834.

Kjære Liunge!

Først mange Hilsener fra Bøtcher og mig selv, saa lidt Nyheder. Da det neapolitanske Kongehuus opholdt sig Paasken i Rom var denne des glimrende. Peterskirken var Søndagaften som oversaaet med lamper og da disse vare anbragt i Architecturen, saae man som en Ild-Kontur af den store prægtige Bygning; paa et givet Tegn blev hver Lampe et flammende Baal der brændte til langt ud paa Natten. Anden Paaskedag er det Skik at Jøder og Tyrker blive døbt, denne Gang havde de kun kunde faaet en lille Jødedreng paa 7 a 8 Aar, han havde et skurvet Hoved, der da Vandet kom paa saae endnu væmmeligere ud, skidne Sko og Strømper, men oven paa alt dette en hvid Silkekjole, Kirken havde givet ham. For dette lile Kræ var der nu Sang og Processioner, Peters og Pauli Hjerneskaller fremvistes &. - Anden Paaske Aften gav Paven et glimrende Girandola paa Engelsborg, det var et af de skjønneste Fyrværkerie der har været i Rom og overgik for mig langt Fyrværket i Paris sidste Julifest. - Udstillingen i Rom er flittig besøgt, der ere flere smukke Blomsterstykker af Jensen. En Madonna med Barnet af Blunck. Egnen ved Olevano af Petsholt, et smukt Situations Stykke af Sonne. Men hvad der af Alt vækker størst Opmærksomhed er en Tyrol-Egn af Fearnley [hul i papiret]
selv! - Thorv[aldsen -hul i papiret]
syg men [hul i papiret]/

hans sidste Arbeide er et Basrelief: Nemesis, som vist kan regnes til eet af hans skjønneste. - Christensen er færdig med Sundheds Medallien og reiser nu til Pairs. Mad: Malibran er for Øieblikket i Bologna hvor hun høster Laurbær som Norma. Postvognen mellem Forli og Faenza er forrige Maaned blevet overfaldet af 8 Røvere, man tog alle Pengene fra de Reisende. Mellem Montefjascone og Aquapendente har Politiet ladet en stor Strækning Skov, langs med Landeveien, brænde af for at der ikke skal være Skjul for Kjæltringerne. - For nyeligt gave de meest anseete Kunstnere i Rom hver et lille Arbeide til Lotterie for en fattig Familie, Thorvaldsen gav et Basrelief, som tilfaldt en Engelænder. Den danske Prindsesse vandt et Malerie af den berømte Horace Vernet.

Herts opholder sig endnu en kort Tid i Rom og gaaer da over Schweits til Paris. Jeg bliver endnu en 14 Dage i Florents og gaaer da til Venedig og over Tyrol til München. Hils Deres Kone og Sødskende ret meget [hul i papiret] mig [,] brin[g - hul i papiret og]saa Chr: Winther og
[hul i papiret]Hilsen og glem
[hul i papiret] v vel.
[hul i papiret] ven Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 33, billed 6213-14)