Dato: 21. december 1833
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fra Jonas Collin. Kiøbh. 21 Dec 1833.

Edvard skriver til Dem, min kiære, gode Andersen med denne Post et langt Brev, der altsaa rimeligviis vil indeholde de couranteste Nyheder.

Om Deres Pengesager kan jeg endnu umueligen sige Dem noget be­stemt. Jeg skal med Fornøielse anbefale Dem til Møsting til at faae et Tilskud af 100 Spec; men Møsting selv kan endnu ikke sige hvorvidt det bliver muligt, allerede nu at skaffe Dem et Tillæg, da De ikke har været et Aar borte. Saafremt jeg faaer noget at vide i den Henseende, skal jeg underrette Dem derom.

At De studerer Historien, er mig kiært; men lad det ogsaa blive virke­lig Studeren. Naar Roms Bibliotheker ikke frembyde andet end Millot, saa er det bedre end intet, men det kan ej kaldes at studere Historie. Læs Livius og Tacitus, og læs dem paa Latin. Studeer Hume, Ferguson, Schlözer, Heeren, Spittler, Johannes Müller og deslige Forfattere, saa kan De faae solide historiske Kundskaber. Overalt, min kiære Andersen, lær grun­digt; saaledes ogsaa Sprog. At De ikke vil lære Italiensk, nu De er i Ita­lien, kan jeg aldeles ikke bifalde. Skal De have Nytte af Deres Reise, saa maa De ikke bruge Tiden blot, eller fornemmeligen til at see Dem om, men til Flid hiemme; og denne Flid skal ikke bestaae i at skrive, men i at læse og læse med Plan. Læs ogsaa Latin, Prosaister og Poeter, forstaae hvert et Ord, og tillige Meningen. - I hvad Forhold De nu staaer til Herz, veed jeg ikke. Er det Dem umueligt, at glemme det Passeerte, saa vil jeg ej fordre noget umueligt af Dem; men kunde De slutte Dem til ham, saa troer jeg at De vil have megen Gavn af hans lyse kritiske Blik; men saa maa De vænne Dem til at kunne taale strenge Domme. I Tillid til hvad De skriver, at De nu skuer alt med mere Modenhed, vil jeg haabe at De nu indseer hvor nødvendig en retfærdig og streng Kritik er, og at det altsaa er Pligt at modtage den med Velvillie.

Mig synes, at der endnu var meget af denne Natur, som jeg kunde have Lyst at sige Dem; men det er vel nok af Formaninger for denne Gang? ikke, kiære Andersen?

Overskous og Bredahls Stykke, som De spørger om, skal gaae til 28 Januar 1834. Donna Diana, oversat af en anonym Dame, er bestemt til Opførelse. Paa Nytaarsdag skal opføres 3 Smaastykker, deraf 2 nye: Broder og Søster af Scribe (oversat af en anonym Dame) og Christens Hiem­komst (Fortsætt. af Christen og Christine) oversat af Molbech) Forud fremsiger Fru Heiberg en af Heiberg forfattet Prolog.

Om Deres Pengesager har De ikke udtrykt Dem tydeligen. Eet Sted siger De: »mit Stipend. for sidste Aar vil holde ud til Decembermaaned« - (er det Decemb 1833 eller 1834?) Et andet Sted hedder det, at Deres Penge »ville holde ud til de første Dage i August 1834«. - Det klarer sig nok med Tiden.

Det er i Dag ConfR Ørsteds Fødselsdag; den er høitid[el]igholdt hos Broderen Etatsraaden; hans Kone beder Dem venligst hilset.

Lev nu inderlig vel, min kiære Andersen! alle mine hilse Dem!

Deres

Collin.

Hils alle Landsmænd! hierteligst fra mig.

C.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter