Dato: 15. august 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Paris den 15 August 1833

Kjære Hr Liunge!

Imorgen forlader jeg Paris for at gaae til Schweitz, før Afreisen vil jeg nedskrive nogle Nyheder, nu kan De selv pakke ud deraf hvad De vil og give det Klæder paa. - Efter at "on dit" skal Napoleons Statuen staae skjævt, saa den maa sættes om. - En ny Opera af Scribe med Musik af Auber: "La Prison d'Edinbourg" er bragt pa Scenene. Scribe bliver meget rakket ned for at kalfatret Walter Scott; Stykket ender omtrent der hvor Romanen begynder i Fængselets Brand under Stykket - Cherubinis nye Opera "Ali-Baba" gjør ikke megen Lykke. En ny Vaudeville: Le roi de presse et le comedien, trækker det halve Paris til Theater des Varietes, lignende Lykke gjør en fire Acter Vaudeville: "Les 4 Élèments" paa Theatre de la Gaité, her er især Decorationsvæsenet ganske fortrinligt, een Scene foregaaer ved Midnat i en mørk Skov, en Mængde Døde stige op af Jorden, de ere klædte i sort og foran paa Klæderne er den hvide Beenrad syet fast, saa snart de ere vel oppe, trækkes et sort Tæppe over hele Theatergulvet, Baggrunden er nu ogsaa mørk og saaledes seer man kun de hvide Dødning Skellet paa dem da deres egen Skikkelse falder bort i Mørket; i et Nu dreie de sig om og da de nu aldeles sorte paa Ryggen, synes de forsvindende saa snart de dreie Forsiden til blive de atter synlige, det er af en ganske ypperlig Virkning. - Jeg har i Paris fuldendt første Deel af et stort Dramatisk Digt: Agnete og Havmanden (ikke for Teatret) sidste Deel haaber jeg at fuldføre i Schweitz og Italien og troer at det vil komme hjem ved Nytaarstider. Har De seet en ny engelsk Digtsamling af Louise Costelli; der er en ganske ypperlig Oversættelse af mit Digt Tyveknægten, jeg har seet det heri Paris og forunderlig nok, da man hjemme slet ikke vil erkjende noget ved det her i Paris behager det, og De vil snart see en fransk Oversættelse af det somman kalder det phantasie du Nord. - I forrige Uge, vare alle de danske i Paris sidste Gang sammen, da de Fleste skulde reise bort, jeg havde digtet en Sang til Kongens Skaal, der ret af Hjertet blev tømt paa hans Sundhed. Fra Geneve gaaer jeg til Lausanne og derfra til Locle en By ved Jurabjergene hvor jeg en Maaned vil blive og digte paa Agnete, siden vandrer jeg omkring og gaaer over Simplon til Milano, Genua, Florentz og Rom hvor jeg overvintrer. Lev vel. Hils Deres Kone. venskabeligst

Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 66-67)