Dato: 2. juli 1833
Fra: Henriette Wullf d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Søe-Cadet-Academiet den 2d Jully 1833

Kiere gode Andersen! De skal dog engang igien see et par Linier fra Deres gamle moderlige Veninde, som uforandret, mener Dem det ligesaa godt - ja ieg skulde vel troe efter saa mange Aars forløb, og ieg troer nok ieg tør sige, ikke alene venskabelige forbindelse mellem os, men barnlig og moderlig kierlige forbindelse - maa Kraften i min Føelelse for Dem, gode Andersen! vel være stærkere end i hine Dage da ieg først lærte Dem at kiende; Tiden har lært mig, at Deres ædle Siel og rene Hierte, er bleven uforandret, ufordærvet det samme, see det - at bevare det, min kiere Andersen! er just prøven paa et ædelt Hierte, thi om De ingen modgange have havt, saa har omstændighederne dog just ved mindre prøvelser forsøgt om De kunde bestaae, om Deres Hierte kunde bestaae i disse Prøver og det har det giort - Hiertet er det vigtigste, og derfor har De ogsaa beholdt, med fordoblet varme alle Deres sande Venner - og troe mig gode Andersen! det er altiid derved Mennesket har sit største Værd- men det behøver ieg ikke sige Dem, thi De har bevist at ogsaa der [sic] er Deres grundprinsip - nu, min gode Andersen! jeg vilde io langt fra ikke moralisere med Dem, nej, langt fra, men ieg vilde kons tydelig overbevise Dem om ved Ord, at De er mig bestandig, som os alle, kierere, og at vi glædes saa hiertelig ved at høre fra Dem, [hul i papiret] t modtage Deres Breve, at De ret flittig maae skrive - De veed at] ette og ieg for [hul i papiret] siden reiste til Travendahl - i Lørdags gik ieg Hiem over Kiel med dampskibe[t her] til, men Jette forbliver der endnu, formodentlig denne Maanet ud - da ieg steg ombor[d saae] ieg strax Lieut. van Dockum som sagde mig han havde Brev [ti]l Jette fra Dem, ieg fik det, og sendte hende det tilbage med Kamhr: Adeler, som fulgte mig ombord, og ieg veed hun vil være blevet meget glad derover - det indslutte[de] Brev fra hende seer De altsaa strax er skrevet før hun har faaet Deres siste Brev -

Jeg er saa lykkelig ved at være kommet Hiem til min egen kiere Wulff som er her saa ene i det hele store Huus, Kochs ligge paa Landet, ved Strandveien, men dog ikke længere borte end at han hver Dag har kundet gaae derud, hvorved han ogsaa har befundet sig fuldkommen vel - alle hos Kochs leve herligt; Hertz er nu kommen til Paris og ieg formoder De - nej, det er sandt, han gaaer io lige til Italien og kommer først til Paris paa Hiemreisen, altsaa ikke før Slutningen af næste Vinter - at et lille men net Selskab af vort Theater Personale i Sommer giør en Tour til: Aalborg, Wiborg, Randers, Aarhuus, Horsens og Odense, veed De vel? og at det bestaaer af Frue Heiberg, Mad: Winsløw, yngste Jomfr: Fonseca - Rosenkilde, Foersom, Hansen, Pætges, en Herr - ia hvad hedder han, af Capellet, som skal arangere deres nødvendige Musik og Profs: Heiherg som arangeur og antrepeneur for det hele. Han med sin Kone og de to andre Damer reise sammen, de andre Herrer derimod ikke med disse, men igien med den samlede, og mødes saaledes begge Partier, hvor der skal gives Forestillinger, overeenskomsten er at de ikke paa een Dag skal komme eller forlade samme Sted, det er formodentlig for mindre at see ud som - en Troup - Jomfrue Jørgensen skulde have været med, men hendes Broder døde pludselig, og de fik Mad: Winsløw til at tage hendes Partie - men maaskee veed De alt dette, da tilgiv at ieg fortæller Dem noget gammelt - Nyt veed ieg ellers intet, ieg er nylig kommet til Byen, Ida er paa Landet og Hun, som Wulff og vi alle veed De ogsaa nok er aldrig Hiemme i Bye Nyt - nu gud velsigne Dem kiere gode Andersen! vær oprigtig, ærlig, velmeent hilset af min Wulff som af Deres med uforandret Føelelse hiertelig hengivne, moderlig Sindede Veninde

Henriette Wulff -

Fra Collin har De uden tvivl havt Brev, Wulff har seet Ham for nylig tilligemed Ørsted hos Heibergs til afskeds Dineer for Hertz - Peter og Christian vente vi - med guds Hielp! sist i August - vi har nylig havt Brev fra dem, de levede friske og vel og bade Dem hilse, gode Andersen ¬ hils Dinesen - og tak Ham for hans Brev til Jette med Victor Hugos Portrait. Hun har ikke faaet det endnu, thi det laae i van Dock: Koffert, Deres Brev derimod havde han i sin Tegnebog - men ieg sender hende det paa Mandag -

[ Tilføjelse i marginen s. 1:]

De kan troe vi ærgrede os, og ingen hæftigere end Wulff over den infame Karl som sendte Dem Kiøbhs Posten - fra Oehs: have vi længe intet hørt. Phisters ligge paa landet[.] Kongen betaler Huusleien for Phisters Sundhed[.] Hun venter sin Nedkomst først i Vinteren[.] Frue Haffner /Mine Krieger/ venter sin i August eller Sept: see det var nyeheder -

[Udskrift:]

S:T

Herr Candidatus Philosofie H:C. Andersen i Paris

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost