Dato: 31. maj 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Christian Ørsted
Sprog: dansk.

Paris den 31 Mai 1833

Da Leiligheden tilbyder sig her med Hr Candidat Sager, at skrive hjem, kan je ikke lade den gaae forbi uden at tale et Par Ord med Dem og Deres kjære Kreds. Der var saa meget jeg vilde fortælle, menje maa fatte mig noget kort, da jeg er temmelig syg og ikke længe kan taale at bøie med ved Skrivning; med Guds Hjælp bliver jeg snart bedre, da det Hele kommer af at jeg ikke kan vænne mig til Veiret her. Hele Natten og denne Morgen har jeg lidt af de voldsomste Opkastelser, der i Begyndelsen gjorte mig noget ængstelig, nu hører jeg derimod at det gaaer de fleste Fremmede saaledes. - Reisen hertil varede i 3 Uger; paa Heden og lige til Frankfurt mødte vi en uhyre Mængde af Udvandrende. Koner med Børn paa Ryggen, hele Familier der gik til Amerika. Hessen synes at være i stor Elendighed. I Frankfort laae preussiske og østerigske Tropper, Alt var roligt, men i megen Spænding, hele Landeveien herfra til Mains var besat med Tropper og Signal opreist paa Høiene for at flere Soldater, ved den mindste Bevægelse, kunne rykke ind; dette gjorte ogsaa at der var saa megen Strenghed med vore Passe, i hver By bleve vi anholdte. Rhinen gjorte eller ikke det Indtryk paa mig jeg havde ventet; her var Intet som iimponerede, det havde snarere noget veemodigt, med sine øde Ruiner, og de endnu ikke grønne Viinbjerge ved den stolte Flod. - Paris behager mig ellers ærdeles vel. At jeg finder nogle Gift-Svampe paa det fordige Friheds Træ, kan ikke forstyrre Indtrykket af det Hele. Saaledes er Tonen her meget letsindig og Theatrene give de tidt Stykker der aldrig kunne spilles hjemme, uden det skulde være i Studenterforeningen, hvor det er lutter Mandfolk. For at give Dem en Idee vil jeg nævne en Vaudeville jeg saae, der gjorte særdeles Lykke, men forbausede mig: "Sous clef". en ung Pige spiller det hele ganske ene. Hun er lukket inde, Kjæresten forsøger ved alle Døre at komme ind, men forgjæves. Hun klæder sig tilsidst ganske af, i samme Øieblik aabnes et lille VIndue over Kaminen, gjennem dette springer Elskeren ind, Pigen skriger, flyver i Seng, Elskeren tysser og Teppet falder. Det er dog lidt for naivt! I en andet Stykke La Camerade de Lit, er Scenen i Sverrig, hvor en fransk Soldat træffer Kongen Carl Johan i en Kroe, som Landsmænd drikke de nu Frankerigs Skaal, men Kongen bliver drukken, underskriver en Kanstitution som Soldaten er Mester for, hvorpaa de begge gaae i Seng sammen. Et ypperligt Stykke er ellers den nye Opera Gustave III. Med den gamle Heiberg har jeg talt, han er næsten blind og talte meget om at døe, hans Sygdom er Kjedsommelig og det at være ene. - Paa alle Steder seer man Charicaturer af Kongen af Frankerige, snart er han en Pære paa en Hest, snart en Jongleur der gjør Kunster med en Pistol, eller sidder med Maske paa og holder Friheds Tale for Folket. - Men det angriber mig at skrive meer! hils Deres Kone og alle de kjære Børn, jeg tænker saa tidt paa Dem, især om Fredagen. Snart skriver jeg Deres Kone til, jeg skal da fortælle lidt mere og bedre! Glem mig ikke og Tak inderlig Tak for alt godt.

Deres meget hengivne

Andersen

Min Adresse er

Hotel Vivienne

Rue Vivienne No 14.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 255-56)