Dato: 14. april 1833
Fra: Augusta Söeborg   Til: H.C. Andersen

Odense den 14de April 1833.

Jeg skal, jeg bør, og vil jo i Grunden gjerne skrive til Dem med denne Post gode Andersen; men af mit Brevs jammerlige Indhold vil de see hvor lidt oplagt jeg er iaften til Brevskriverie! - og især til at skrive til Dem! - jeg er vant til at tilskrive Dem i en temmelig munter Tone, spøge lidt med Dem! drille Dem lidt etc. - men iaften er jeg saa umanerlig jevn, saa sløj, saa intetsiigende at det er en Jammer! - Grunden er egentlig at jeg for nogle Timer siden fik en saa voldsom Skræk over Christian som ingensteds var at finde, jeg lod ham søge overalt men forgæves; endelig fandtes han et Sted i Byen, Gud skee Lov velbeholden! jeg saae ham allerede i Tankerne i Aaen thi umaadelig vild er han og Vandet frygter jeg stedse for som for en ond Aand! - efter en saadan Skræk bliver man høist forunderlig til mode! - Tak gode Ven for Deres sidste vakkre Brev, det glædede mig usiigeligt! Resultatet betræffende det som for Tiiden behersker Deres heele Sjæl er altsaa endnu ei meldt Dem, thi De skrev sidst: "saa snart jeg faaer Vished derom tilskriver jeg Dem strax" og da Posttasken intet indeholdt fra Dem, saa er De endnu i Uvished! - Ja jeg ønsker af mit ganske Hjerte at Deres Ønske maa vorde opfyldt; det er en stor Lykke at opnaae, som kun faae kan see sig istand til at nyde! - men gode Andersen, kan Deres Helbred taale det? - De er ikke stærk! - en saadan Reise medføreer megen Strabatze; forandret Clima, forandret levemaade! Sjælen i idelig Spænding; i de 1½ Aar vil De leve ligesaa meget som i 3 Aar tilbragt i Hjemmet, Øiet skal see Alt, Hukommelsen opbevare Alt, det tærer meer paa Aanden end De maaske troer! - og Aanden hedder det jo med Rette, fortærer Legemet! - De skulde i Sommer endnu bleven i Friggas eller Herthas Lunde, drukken megen sød Mælk, lagt længe om Morgenen; kort sagt, ikke længere Fodtoure, end fra Tollerlund og til Odense vilde jeg, var jeg Deres Læge, raadet Dem! Kommer De bort saa træffer De da nok Waagepettersens i Paris, som efter Forlydende agte sig dertil! - see dog De kan finde et eller andet dansk Ord at glæde Familien med der, thi efter Deres Brev bringer De nok ikke meget dansk med tilbage! - Det glæder mig usiigeligt at Deres Dronning er bleven vel antagen saavel ved hoffet, som af Folket! jeg kan tænke mig at det maa gjøre Lykke! - Tak for Theaternyhederne De meldte mig! - med Hensyn til Lotte Phister, da er det hvad jeg længst har sagt, hun er ei Thalias Udkaarne! - det gjør mig ondt for Øehlenschlæger! - De spørger om jeg bliver i Odense i Sommer! ja, at jeg ikke veed af andet! Gud lad alt blive ved det Gamle; en Laalands-Tour havde jeg for i Sommer, men der bliver nok intet af! - nu skal jeg snart til at saae, og plante i det kjære Tollerlund! De lover at ville tænke paa os mellem Schweitz's Bjerge; ja det var ret! jeg troer ogsaa uden at rose os selv at vi fortjene det! thi vi holder dog af Dem som en Broder, en Fætter; vi har jo og fulgt Dem med Tanke, og Øie siden Deres 11te Aar omtrent, saalænge kan jeg huske Dem klart, og tydeligt!

Fra Moder de bedste Hilsner! - og Taksiigelser for den vel udrettede Commission! Deres Moder fik de Penge som skjød over! - Hvor det glædede mig at see Chamissos Roes over Dem! - nu gjør De, dersom De kommer til at reise, mange interessante bekjendtskaber! med mange af Tydsklands bedste Digtere.

Nu er der jo malet paa alle Sider, og indeholder dog saa saare lidt! jeg maae sige med Voltaire "comptes sur mon coeur, plus que sur mes lettres!" thi jeg og vi Alle meene Dem det saa godt! og ønsker Dem alt mueligt Held og lykke saavel paa dansk, som fremmed Grund! - Vi faae jo Brev med næste Post! ikke sandt? Jeg nødes nu til at slutte for Pladsens Skyld; fra vor gode Jette følger og Brev! Lev nu ret vel gode Andersen! Gud ledsage Dem! hengivenst

Augusta Søeborg

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (kopi Rigsarkivet, sb 5603-06)