Dato: 27. februar 1833
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense den 27 Febr 1833

Kiære Søn!

Modtag herved min skyldigste Tak for den mig ved din Skrivelse af 28de f. M. tilsendte 1 Rbdl. Det var en god Hjelp for mig i disse besværlige Tider. Det glæder mig meget af dit Brev at erfare at Du lever vel og at Du har nydt den Naade personligen at overræke Hs Majestæt dine sidste Digte »Aarets tolv Maaneder«. Du skriver gode Christian at jeg maae lade Dig vide om jeg ikke har været paa Comoedie i men hvorledes skulde jeg komme der, thi uden Betaling kan jeg jo ikke komme, og at give Penge for at komme der, har jeg som en fattig Kone ikke Raad til da enhver Skilling jeg faaer maae anvendes til Livets Fornødenheder og ikke til Fornøielser. Hvor Karen er og hvorledes hun lever derom kan jeg intet melde Dig, da jeg ikke veed hvor hun opholder sig. Jeg hører jevnlig af en og anden at Dine Arbeider berømmes i Aviserne, hvilket glæder mig meget. At Du sidstafvigte Juul har moret Dig meget og erholdt mange Foræringer kan ikke andet end glæde mig. Hvad mig angaaer da er jeg efter Omstændighederne Gudskeelov temmelig vel jeg gaaer nu hver Dag hos Jomfrue Lohmann hvor jeg har det ret godt men Penge faaer jeg ikke, men derimod lidet af Klæder hvad der kan falde af og noget T øy faaer jeg ogsaa vasket imellem. Gode Christian da Markedet nu forestaaer og jeg høiligen trænger til et par Skoe og 1 Særk da jeg ønsker snart at kunde gaae til Herrens Bord; saa beder jeg Dig hvis det bliver Dig mueligt forinden Markedet at sende mig lidet og om mueligt noget mere end sædvanligt for at jeg kunde faae mig et par Skoe og 1 Særk hvortil jeg er saa høilig trængende. Jeg haaber Du opfylder min Begjæring saafremt det paa nogen Maade er dig mueligt jeg skal da ikke plage dig saasnart igjen. - Fra Iversens, Søeborgs og Guldbergs saa og Jomfrue Lohmann og Capitain Hansens samt Starups skal jeg hilse Dig mange Gange; alle glæder sig med mig at det gaaer Dig vel. PræsteEnken Madame Bunkeflod er for kort Tid siden død hvilket Du vel allerede har seet af A viserne. Vinteren har i disse Dage atter indfundet sig, men jeg trøster mig ved, at jeg har faaet en god Trøye af din Frakke som Du sendte mig saa jeg haaber den vil holde Kulden ude. At dette Brev maatte træffe Dig ved godt Helbred det ønskes af Din til Døden oprigtige Moder

Marie Jørgensen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter