Dato: 25. januar 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 25 Jan 1833.

Kjære Ven!

Her kommer min Brevdue igjen! jeg maa pluddre lidt med Dem, men kun ganske lidt, thi jeg fik først i dette Øieblik at vide at der var Skibs Leilighed og at denne fløi bort før vi vidste det. - Var den dog bleven 2 Dage til, da kunde jeg maaskee have fortalt Dem at jeg var det lykkeligste Menneske, eller ogsaa givet Dem en Jeremiade saa god som nogen. Jeg faaer nemlig om nogle Dage at vide om jeg nu i Mai kommer til Frankerige [overstr: elle] og Italien, eller jeg skal blive hjemme. Jeg har været hos Ministrene Moltke og Møsting; vor Herre veed, de sagde mig Complimenter nok, de lode til at være interesseret for mig, men Ulykken er, der er kun faae Penge i Kassen og Mange, der skal reise. - Jeg brænder af Længsel efter at komme ud i Verden, jeg skal ret indsuge Livet i stærke Drag; [overstr: N] nyde og leve vil jeg, jeg kjender det jo knap endnu! jeg har været et Barn til nu, jeg maa dog engang blive et ungt Menneske, i det mindste før jeg gaaer i Frøe! - Gid De var med! vi skulde more os, ret lære at skatte hinanden, blive endnu bedre Venner; - O gid De var med! / Øehlenschlægers "Tordenskiold" er endnu ikke gaaet første Gang, og hans "Lotte" ikke 2den Gang, Folk ere i stor Forventning om dem begge. - Jomfrue Abrahamson har holdt Bryllup med Skuespiller Krahg og kaldes Madam. Konferentsraad Eriksen har lukket sit Kontoir, men det kaldes ikke: "at falere"; Meningen er den samme. Violinisten Kock har nydt Spohrs Underviisning og gjort furore i Basel, han drager nu til Florentz for at komme i Skole hos Paganini. - Wexschall og Petersen ere i Stokholm. Forleden var her en frygtelig Ildløs i lille Strandstræde; Groserer Heymanns Gaard brændte; det var kun eet Huus fra Dr Ryge, hvor Theatrets Garderobe er; den jydske Avis fortæller derfor, at man saae Theater Directeurerne, hver med sin Bylt, at rædde de glimrende Dragter, og Jomfrue Astrups (c: en Søster til Skuespillerinden) Liig kastes ud af Vinduet; men dette er Phantasier og Skizzer.

Graah har nu udgivet et Værk over Grønland, med iluminerede Kobere. Mine Digte ere nu alle udsolgte, og der kommer et nyt Oplag "Samlede Digte" paa 24 Ark; det bliver gammelt og nyt! - Men De kommer jo nu hjem i denne Sommer, De kan da faae det ganske friskt. Hvorledes lever Deres Broder og Schmidt? Hils dem fra mig! men bring dem en ordenlig, varm, dansk Hilsen. Hvorledes det staaer til i den politiske Verden, veed De nok jeg ikke kan give Dem Beretning om, skjøndt Kjøbenhavnsposten altid er fyldt med / Historier om Gerard og Chasé; om Dyben og Wegesack; jeg kan kun fortælle Dem fra Holland at der er Øehlenschlæger[s] Axel og Valborg oversat og fra Stokholm, at de der indstuderer "Lulu". - Folk her i Byen ere meget vrede over, at vi paa Tirsdag, til Kongens Fødselsdag, skal have en Vaudeville. - Hartmann componerer nu paa en ny Opera for Gjengangeren, den fører Titelen af: "Corsaren eller Brylluppet i Italien." - Jeg har kun seet Begyndelsen og det et stort Chor af Corsarer. - Carl Smidt er blevet forlovet med Jomfrue Oxholm, hans Kousine. - Dr: Ryge har faaet Inflamation i Brystet og ligger paa Hospitalet. - Nielsen (Skuespilleren) er forlovet med en Frøken Kjærulf, Datter af en Major, han har endnu Liigfald. - Madam Plum (en Datter af Madam Heger) er død i Barselseng forrige Uge. - Lise Heger er forlovet med Skuespiller Holst, det er et smukt Par, og han kysser hende nu virkeligt paa Scenen, hvilket fornøier Folk saare meget. - Gjengangeren fik kun 112 Rdlr for sit versificerede 2 Acts Stykke, "en Dag paa Øen Als", som dog gjorte Lykke. Directionen behandle deres egne Forfattere saa lumpent at man maa blive leed og kjed af det Hele væsen der. Studenterne kalde ogsaa Theatret "den store Sparekasse" eller ogsaa forkortet "Kassen". Nu lev vel! skriv mig til og tænk venligt paa

Digteren

skrevet i galop!!!

[Udskrift:]

Lieutenant C. Wulff.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 23, billed 6199-6204)