Dato: 12. december 1832
Fra: Augusta Söeborg   Til: H.C. Andersen

Odense den 12 December

Gode Andersen! -

Naar jeg siger Dem at De forlængst havde hørt fra mig, dersom ikke Sygdom havde hindret mig i at skrive, saa haaber jeg at have formildet Dem! - thi at være vred paa en Syg er jo en Synd - , og at være det paa en Reconvalesent er ei forsigtigt! ikke sandt? - saadanne skal man behandle med Overbærelse! - Nær havde jeg troet at De i Bladene havde faaet at læse: "Madame Augusta Søeborg i Odense er bleven et Offer for Cholera" - m.m. Ja virkelig blev jeg ligesaa pludselig angreben som de Ulykkelige der døe under disse Smerter; men mine Fornemmelse vare vel ikke af den Betydenhed; noget indvendig Krampe maae det dog have været, thi det piinte mig voldsomt! nu er jeg Gud skee Lov rask igjen, og det første Brev jeg skriver er til Ravnefaderen! foreløbigen troer jeg dog i jeg i Moders Brev har takket Dem for den af Deres Børn De lod flyve til mig! nok engang Tak for samme! Nu skal jeg snart have alle Deres Bøger indbunde i eet Slags Bind, saa faaer ingen dem meere at laane, saa skal de staae paa stads; Skibet mangler jeg kun, men jeg tænker jeg kan faae det at kjøbe hos Milo! - Det er et meget vakkert Sujet De har bragt paa Scenen i Ravnen; men vist meget vanskeligt at behandle, da Overgangen fra det meget Tragiske, til det uvante Comiske som findes deri, maae man vænnes til, for at kunde ynde! - jeg kan tænke mig Foersom ganske ypperlig som Pantalone; Holm herlig som Noranzo; men Jennaro den ædle Yngling i den rædsomme Schwarzens Hænder det var en stor Synd; - heller ikke er det tænkeligt at Zrza's Deilighed kunde frelse den ulykkelige Millo det er en sand Parodie paa hende! han kunde snarere bleven gal ved at tænke sig en Forbindelse med hende, end blive til en lykkelig Klog!

Over Jumaro har jeg fældet Taarer, det forsikkrer jeg Dem, der er saa uendeligt meget elskeligt i hans Characteer, og saa fortvivlende er hans miskjendte Stilling - ; fortæl mig endelig hvorledes Forvandlingen gaaer til? - jeg kan ikke begribe hvorledes denne gradation er gjørligt; og om det kan see ud som Steen for Tilskuernes Øine! -

Det glæder mig inderligt at Harmann kom saa vel fra hans første Scenestk; ja endog har indlagt sig bravour! vil de hilse ret meget Zinn's og Hartmann's fra mig naar De taler Dem! - -

Her er alt Gud være Lovet ved det Gamle; at sige i Familien; hvad Byen, og dens tournure angaaer, da kunde den nok trænge til en nye reforme; dog den mangel jeg især finder hos Byen, bliver næppe afhjulpen, inden engang en af vore Konger faaer isinde at forlægge sin Residents hertil, og etablere Rigets Hovedstad her! - dog den Tiid den Sorg, eller rettere den Glæde - tak for Stumperne af December, Søeofficieren, Ungersvenden og Enken helder jeg til.

Deres Moder saae jeg gaae forbi forleden, hun saa rask ud! - hendes Breve blive stedse øjeblikkelig leveret! - Jeg saae forleden Deres Skib opføre her; men af werligske Drabanter, den første, og sidste jeg saae disse Thalias Marionetter; jeg gik virkelig derhen blot for Deres Skyld, og Sujettet til Skibet, samt hele Stykkets arrangement morede mig meget! - det er en sød Scene De har combineret mellem Hügel, og Enken, under Quarantainen, jeg kan tænke mig Nielsen ved Bordet med Grim v.an: han maae have givet den Rolle med alt det Liv og den Følelse som den heldige Forfatter har bestemt ham! - - -

Her er en billig og stor Sorg i Byen i denne Tiid over den geniale Bentz's Død i Udlandet; han har her Kjæreste, og Moder som begræde ham. Førstnævntes Skjæbne regner jeg blandt de skrækkeligste der kan møde et Menneske! ikke engang de kjære Levninger fik hun Lov at frede om her; eller kan tænke Stedet levende, hvor de gjemmes, i det hende fremmede Italien! - - -

Fra min Moder takkes De venligst for Udførelsen af den sidste typographiske Commission; hun beder meget om De vil være af den Godhed at levere vedfølgende Avertissement til Statstidende og udlægge det der forlanges for 2 Gange Indrykkelse; i Januar sender hun Dem som sædvanlig Rentekammer-Regningen hvoraf De saa er saa god at tage Deres Udlagte. -

Har De læst vores Avis, hvori Hanck har fortalt om Chamisso's Interesse for Dem? jeg glædede mig ret paa Deres Vegne, det maa have været yderst behageligt for Dem! -

Lev nu ret vel gode Andersen! Alle her i Familien hilser Dem venligst!

hengivenst Augusta

S:T:

Hr. Candidatus philos: H:C: Andersen

Store Kongensgade No 33 hos Frue Schrøder 3 die Sal i Kjøbenhavn.

frit

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (kopi Rigsarkivet, SB 5599-5602)