Dato: 7. november 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 7 Nov 1832.

Kjære Ven!

Her kommer mit Brev No 2. - Jeg indtraf nemlig i dette Øieblik i den bekjendte Bolig, (sidste Gaard i Bredgaden ved Grønningen) Deres velbekjendte Frøken Søster, som De jo giver samme Tilnavn, som den høist salige Kong Gorm bar, overrakte mig Papir, Pen og Blæk og sagde "Skriv til Christian, der gaaer Skib imorgen!" - Jeg greb Pennen med Glæde, sidder nu ligeover for hende i, den ogsaa velbekjendte Malerstue og skriver. - Ravnen gik fortræffelig. Zrza og Schwartsen spillede godt og sang mesterlig. Folk roser Musiken og Bladene basuner den. Det kan jeg godt lide; derimod er der næsten ingen der kan goutere Maskerne, de hysse baade af Foersom, Rosenkilde og Ryge, saa det staaer efter; men disse finde sig deri, og sige: "Publicum skal vænnes til dem." Foersom er ganske ypperlig. De kan ikke troe hvor der snakkes ud og ind i Byen om disse Masker, ja man siger endogsaa at jeg er af Bloms Partie, og at jeg vil gjøre Nar af Søefolkene, efter som Pantalone (efter Gozzi er Admiral) har De hørt værre Vrøvl? (Jo!) - Stykket faaer ellers megen Klap og 2 Aftener i Træk fik Hartmann et Vivat; han er nu meget lykkelig. Det kan han da ogsaa sagtens være! hans første Arbeide optages med Bifald og det stormende; han har ingen Nærings Sorger, eier en elskelig Kone - De kjender hende! - to søde Unger! Det er jo meget mere end en Kunstner kan forlange i denne Verden. Det er ordenligt for meget, ja for overspændt, at turde drømme sig Sligt. - Men lad den Fugl flyve! - Den gamle Agent Zinn var paa Comedie / første Aften "Ravnen" fløi, og skabede sig da saa frygteligt, roste alting høit i Parquettet, fortalte det var hans Svigersøn, opramsede alle de Forretninger Hartmann havde osv. osv, saa den stakkels Emma Hartmann nær havde fortvivlet, eftersom hun sad hos ham. - Af Nyheder kan jeg da fortælle Dem, at Luise Collin er bleven forlovet med Candidatus juris Lind. - - Det begynder at blive uhyre koldt, jeg fryser og har Snue; Skræderen er en Rad, der ikke sender mig min Frakke! -

Hvorledes lever ellers De, Broderen og Smidth? Componerer De Noget? Sværmer eller drømmer De lidt om Kjøbenhavn og Godtfolk der. Weyses "Eventyret i Rosenborghave" gik iforgaars, næsten hvert Nummer blev stormende beklappet. Det kommer frem igjen paa Søndag i Følgeskab med Viinhøsten. Der er Haab for "Floribella" at hun ogsaa faaer Lov at røre sine trætte Been. -

Hartmann vil nu componere et nyt Stykke, vi ere ikke ret enige, da han ønsker noget Burlesk, jeg har derimod en anden Idee: "Agnete Havmandens Viv", efter den gamle Folkevise. - Jeg troer dette kan blive noget smukt, romantisk Heelt. -

Imorgen flyver "Ravnen" 4de Gang, gid De var her! Der er en Cavatina i 3 Act (hvor Schwartsen beder for sit Liv) den er henrykkende deilig, man maa græde derover! Musik er i Grunden dog Irisbuen mellem Tanken og den uendelige Himmel. - Dag for Dag vækkes min Sands mere og mere for Tonekunsten og det er mig ordenligt kjært, særdeles kjært, [overstr: ja] at jeg / er den første der har givet Hartmann og Bredal Leilighed til at vise deres herlige Talent. Hertz har i disse Dage udgivet sine samtlige Lystspil, de ere dedicerede Kongen. Idag saae jeg en tydsk Bog i Studenter-Foreningen, som det undrede mig har faaet Lov at komme ud, eller rettere at komme ind i den danske Stat; det er en Art Reise-Beskrivelse, men de to første Bind endnu, handle aldeles om Kjøbenhavn; der er om Abrahamson; Yoldi & Prinds Frits (at han nok kan blive et ypperlig Menneske, huuslig && ligesom Ferdinand, det gaaer ned til AnecDoter [det står der!]; der er da ogsaa om Biskop Münter hans Distraihed &[)]. - Det har moret mig at bladdre deri. -

Om 14 Dage spilles La reine de seize ans oversat af mig. - Af Forlovelser ere der nu ogsaa Tanddocterdatteren Frøken Alberti med Paludan (ikke Søeofficeren.[)] H.C. Andersen endnu ikke saavidt vides. - Vi har faaet en brillant ny Boutik paa Østergade, der, hvor der før var en gammel Røn[ne] (ved Siden af den afdøde Statshauptmand) Soufleuren Boye, er forlovet med Jomf: Haack, (en Datter af den afdøde Skuespiller). Jødekirken er nu færdig, den er meget smuk! en ædel Stiil, simpel og lys!

Lottes Forlovelse har nu staaet i alle fynske og jydske Aviser, ligesom Schwartsens Bryllup med Frøken Stolpe. De har det nydeligt og boe paa Hjørnet af Farve- og Gaasegaden, oven paa Mad: Andersen. Nu ikke mere! hils Broderen og Smidt ret meget og tænk smukt paa mig kjære Ven, skriv mig til. De skal snart høre mere af større Interesse.

venskabeligst

Andersen

[Udskrift:]

Til [overstr: velædle]

Hr Lieutenant C. Wulff

i [overstr: Kjøbenh] Vestindien

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 21, billed 6188-91)