Dato: 24. oktober 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 24 October 1832

Kjære Ven!

Det er første Gang min Brev-Due flyver over Verdens Havet! hvor det dog er en herlig Opfindelse at kunne lægge sit aandelige Jeg ned i nogle sorte Stræger paa Papiret, hvoraf det igjen kan løses at [fejlskrivning for af] den beslægtede Aand. See, her har De mig hiin Side Havet, uden Søesyge kommer jeg. "God Dag" god Dag!" hils den kjære Broder Peter og Deres Ven Smidt. Nu sidder jeg hos Dem og Sladderen begynder. Dog, først en lille hemmelig Samtale. Angaaende vort aandelige Barn, som vi jo have skabt, skjult for Verden, ved jeg endnu intet om. Collin (Faderen) slog en Komvelut [det står der!] om den lille Sjæl og sendte det med et Brev til sin Bestemmelse. Da det jo først skal op "til Confirmation" den 2den April, tænker jeg at Præsterne ikke haste med at sige om det kan gaae eller det bliver viist ned. Jeg vil ellers ikke vente det sidste, det har to Fædre, som det jo dog maa slægte noget paa; min største Frygt, er at det har faaet formange politiske Begreber, at det kan være ligesaa ubehagelig for den engelske Minister at see paa, som hans eget Barn er for os. De husker jo nok Drengen med det store Hoved, ja vort, har ogsaa et godt Hoved. I næste Brev noget mere derom! - Til Dronningens Fødselsdag (den 28) paa Mandag, flyver da Hartmanns og min Ravn Musikken er i jublende Rygte, den gjør alt furore paa Theatret, mellem Personalet. Schwartsen er fortræffelig som Sanger. Et Søemands og et Vampyr-Chor, er ellers de mest characteristiske. Ryge siger: at dette Stykke, er af alle De han har arangeret, det vanskeligste. Der bliver anvendt meget paa det, og Maskedragterne, aldeles efter Originalerne: - Jennaros Forvandling gaaer godt, den skeer ved Blikplader der slaae op omkring ham, som et Harnisk.

Paa Løverdag skal ellers Hr: Svartsen have Bryllup med Frøken Stolpe. - Der ere mange Forlovelser; alle Mennesker faae sig en Kjæreste! Ludvig Zinn (Hartmans Svoger) er forlovet med en Frøken Gjødevad. Aumont blevet gift med Jomf: Paaske; (han kaldte hende selv Paasché!) Lotte Adler med - ja jeg kan ikke huske hans Navn. -

H.C. Andersen, vides endnu intet om, jeg troer ikke hvad Folk siger om ham! - Lotte Øehlenschlager faaer nok sin Phister i disse Dage. Naar De nu kommer hjem om et Aarstid, kan De vist faae Lov at dandse med en lille Phister paa Armen. Det er jo deiligt! /

Hun skal ellers deputere som "Fanchon", man tegner sig Alt for Billetter. I de jydske Aviser har alt hele Historien staaet, og da jeg nu i Aften kom fra Comedie læser jeg i Nyeste Skilderie, et frygtelig Digt om "Lotte som skal have Klister og deputere i Ungdom og Visdom!["] Øehlenschlager selv indføres talende deri, det er lumpent! Hu ha! hvilken Verden. - Idag paa Prøven talte Jomf: Zrza og jeg meget derom. - De skl vide at Zrza og jeg staae paa en god Fod sammen, jeg bruger hende saa flittig i mine Stykker. - Dagen før Lottes Forlovelse blev declareret, var jeg der, "De tør vel for Deres Rygtes Skyld," sagde hun, "spadsere med mig?" ["]Hvor kan mit Rygte lide ved at gaae med Øehlenschlagers Datter?" svarede jeg, og vi gik da ud til Deres Familie. Siden har hun været dermed Phister. - Men nu til noget Andet. - Vi har faaet en nye Tenor Sanger Sahlers med en ret smuk Stemme men han har ikke det mindste i sit Udvortes, der egner sig for Scenen. Det er en Seminarist, han er uhyreforlegen. Boyeldieus Opera "De to Nætter" har deilig Musik, men den gjør ikke ret Lykke. Af Oelbeck (troer man) havdes nyeligt et Stykke: Venskab og Kjærlighed, der var saa frygteligt kjedsommeligt at Folk faldt i Søvn og glemte at Pibe. Siden er ogsaa Stykket sovet ind. - Kirsten, vor elskelige Theater-Directuer, viser daglig en saa rusisk Adelsstolthed paa Enhver og saa stærke Udtryk, at ingen holde af ham. - Jeg gidder ikke skrive om ham. - Heiberg har givet os et nyt, smukt Skuespil i 1 Act, Sproglæreren, der gjør Lykke. Jeg har oversat Bayards La reine de seize ans; Fru Heiberg skal være Dronnigen deri. Øehlenschlager har skrevet en Novelle: "der bleiche Ritter" (Det er efter Visen om Hr Aage og Jomf: Else). Vi faae desuden en Tragedie af ham: Tordenskjolds Død. - Hauck har skrevet en Tragedie "Maastrichs Beleiring." - Christian Winther kommer med et Bind Digte og jeg med "Aarets 12 Maaneder." - Blandt disse har jeg i "August" skildret Nydelsen, nogle unge Piger gaae i Vandet, det er der nu mange stødt paa mig for, det er upassende! Herre Gud! derfor kan jeg jo være meget uskyldig. Ikke sandt? Hanna Irgens har lavet et Bind Fortælling, men de duer ikke, sige man. / Til Kongens Fødsels Dag faae vi Aubers "Gudenog Bayaderen". - Bournonville har componeret en nye Balet "Gjæstfrihedens Tag", med en meget charcteristisk Trommeslager. - Fra Collins skal jeg hilse Dem, Ingeborg skal snart forøge Familien. Faderen Collin har i denne Tid Rosen i Ansigtet, men det er, haaber jeg, ikke farlig. - Gotlieb og Eduard har jo deres Kjærlighed, saa kan de sagtens. Moderen skrante og Luise bestyrer Huset. Jeg er der flittig! - Dr Rudelbak, (den Hellige) har nyelig, siger han i Adresseavisen, mistet en Søn paa 4re Aar, "der kjendte sin Frelser og levede i sin Daabs Pagt!" - Weyse har endnu ikke begyndt på Kenilworth, han er en doven Rad! den store Sjæl! - Jeg tænker dog nok, han bringer det første Nummer færdig, til Deres Hjemkomst. "Skibet", jeg omarbeidede efter Scribe har gjort stor Lykke i Norge, og af de Spillende, især Balling, som Doctoren; Bladene blæse i Trompet! I Sverrig har der været nogle Uroeligheder, om at støde Carl Johan fra Thronen, men det hele er dødt hen igjen.

Carl den X har været i Altona - - dog det er vist noget du alt veed, fra Hjemmet. Tilgiv min rædsomme Kloe, men jeg maa jage afsted, kan ikke engang læse Brevet igjennem, da det ellers kommer for sildig afsted! Lev nu ret vel og fornøiet, hils Broderen og Schmidt, og glem mig ikke, De har en langt varmere Ven i mig, end De troe. Skjøndt vi kom saa tidt sammen, stode vi dog noget fremmed for hinanden, lad det falde bort!

glem ikke Deres hengivne Ven

Andersen!

ihast! /

[Udskrift:]

ST: Hr. Lieutenant C. Wulff

paa St Croix i Vestindien

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 20, billed 6184-87)