Dato: 3. oktober 1832
Fra: Chr. Høegh-Guldberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense den 3. October 1832

Det er, kjæreste A., længe siden, vi have vexlet et Par Ord sammen; imidlertid har jeg dog levet med og hos Dem, ofte tænkt paa Dem, vort Sommersamliv og Deres poetiske Treiben, som jeg nu mener, vi snart faae see Sort paa Hvidt for. Hvad vor Færden her angaaer, da gaaer den sin prosaiske Uhrværksgang den ene Dag som den anden, har kun været afbrudt ved lidt Opvartningsvæsen og noget Væddeløberie, der, som Gud veed, da er mindre end poetisk. Forræsten har dog en og anden poetisk Nydelse i senere Tid været mig beskaaret, hvortil jeg først og sidst regner Tegnérs Taler, 1ste Bind. Sandelig om end ei kantet med Riim, er her Poesie, her staaer for fuldt Lys. Faae have mere kunnet elektrifere eller maaskee rettere magnitisere mig end han. Høit sætter jeg ham over Øhlenslæger; thi hans Pegasus har, saa tykkes det mig, en philosphisk Tøile, den Sidtes ei har endogsaa Skyggen af. Tegnér har desuden en Fond af Kundskaber, der, heelt fordøiede, yttre sig i hans Skrifter som Resultater, hvorved hvert Ord af ham vinder en Vægt, en Betydning, jeg saa meget savner hos Ø. Jeg gjorde engang en Reise for blot at fae Tegnér at see; jeg gjorde den nu tifold hellere; han bliver mig stedste interessantere, stedse mere indgribende i Tiden og dens Tegn. Han vil sikkert komme til at gjøre sig og sit Nord i poetisk Henseende paa en Maade gjældende, som Sverrig hidtil ei var.

Herfra de kjærligste Hilsener fra os Alle, der hver for sig er vel.

Hvad siger De om I Marts Manden?[Mathias Winter] Mattte han blot ogsaa for høiste Ret vorede tremarket; det vilde have en veldædig Indflylse paa det Slags Mennsker, som nu - gae taalte - emn til Skjændsel for vor Litteratur.

Nu Guds bedste Fred, kjæreste ! Hav den Godhed at slade indlagte Seddel bringe til sin Eierinde! Elsk fremdeles Deres trofaste

C. Høegh-Guldberg

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost