Dato: 30. juni 1832
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

"Jeg vidste slet ikke, at De skulde reise saa tidligt, ellers kunde jeg gierne have bleven hiemme den Dag; men jeg havde ikke den ringeste Idee derom; Jeg haaber De har tilgivet mig. Alt gaaer flinkt fra Haanden, og om en 14 Dage a 3 Uger, haaber jeg at kunde sende det til Collin, egentlig haster det j o ikke saa meget; da det er et Geburtsdags-Stykke, og der er lang Tid til den kommer. Det næstsidste Nummer troer jeg egentlig er det bedste, ja [i] det sidste er der heller ikke ilde Sager, (De maae undskylde at jeg selv roser det; men jeg har jo ingen anden dertil). Jeg veed bestemt at det jeg holder mindst af er den første Vise, som Ravn synger; og det kan gierne stikke mig, at jeg giØr den om; dog jeg vil ikke bande derpaa. Jeg har faaet fat paa en smuk Melodi i Finalen, som vil tage sig godt ud i Ouverturen, naturligyiis Hovedmotivet deri er Beskrivelsen af Slaget, men det maae giennemflættes med Kiærligheden, som jo ogsaa er en Grund til at Hovedpersonen styrter sig i det. J eg udtrykker mig aldrig godt, naar jeg vil forklare mine Ideer; men De forstaaer mig vel nok alligevel. -"

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen