Dato: 14. december 1831
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense Hospital den 14de Decbr. 1831.

Kiære Søn!

Af Madam Søeborg har jeg erfaret, at Du lever vel da Du nylig har skrevet hende til, hvilket fornøier mig meget, men jeg tænkte dog, at Du havde tilskrevet mig et Par Ord og tænkt paa mig med Lidet, da jeg paa Tiden er meget trængende og det er saa nær Jule Helligdage, og jeg Tid efter anden har maattet laane 4 Mk. af Handskemageren Du veed der boer ved Munke Mølle, hvilke jeg har lovet at betale tilbage i disse Dage; Du seer altsaa, at jeg er meget trængende for Tiden, og jeg kan jo ikke fortjene rioget da jeg nu er meget svagelig især i mine Øine og Du kan jo ogsaa selv indsee, at jeg nu ikke kan være saa rask som jeg var da Du var her i Odense, jeg haaber derfor, at Du en af disse Dage haver mig i Erindring med et Par Skilling til Helligdagene, og at Du bestandig tænker paa mig, da jeg jo i forrige Tider har lidt meget Ondt for Dig.

De 3 Rbdr. Du veed jeg skulde have hos Bogbinder Milo har jeg endnu ikke faaet een Skilling af og faaer vel heller aldrig, Du indseer derfor at jeg paa Tiden kan trænge meget til et Par Skilling og desuden skylder jeg nu Contoirist Høst for at skrive de 2de sidste Breve jeg har sendt Dig; hvilke jeg har lovet at betale i disse Dage.

Lad mig vide om det er Sandhed, at Chirurg Mathias Winther er slaaet fordærvet i Kiøbenhavn.

Jeg veed nu intet videre denne Gang, end, at jeg ønsker, at Du bestandig maae leve vel og fornøiet og ønsker Dig en glædelig og lysalig Julefæst, og at Du bestandig maae leve vel og fornøiet.

Med megen Længsel venter jeg nu bestemt Brev fra Dig med næste Post.

Din oprigtige, troe og Dig indtil Døden hengivne

Moder

Anne Marie Andersen

P.S. Fra Madame Iversen, Madam Søeborg og Strarup og hans Kone, samt alle gode Venner skal jeg hilse Dig mange Gange.

Farvel og Lev vel!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter