Dato: 18. april 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 18 April 1831.

Kjære Hr: Professor

Det bliver kun et Par Ord jeg i Dag faaer skrevet til Dem, men alligevel maa jeg, De maa da ogsaa vide min Glæde, jeg reiser til Udlandet i næste Maaned; det er mig utaaleligt her hjemme, jeg er bleven en sygelig Skrantning, maaskee en lille Reise kan bringe lidt Ligevægt i mit aandelige jeg. -

Da jeg selv maa betale den hele Udflugt kan den kun blive paa 6 Uger, men i den Tid kan der jo sees meget og naar jeg kommer hjem vil jeg flagre om i Sjælland og da blandt andet besøge Dem, som jeg ret glæder mig til. Jeg tager med Dampskibet til Lübeck, gaaer over Hamborg og Braunsweig til Harzen, derfra gjennem Eisleben, Halle og Leipsig til / Dresden, hvor jeg faaer Brev med til Dahl; en 6 Dage haaber jeg at blive her og vender saa tilbage over Berliin; det kan jo blive ret herligt, og jeg trænger der til! - Maaskee kan jeg faae Student Voigt med, jeg har i det mindste faaet ham til at skrive Faderen til derom, og det vilde da bliver endnu herligere. - Men nu lev vel! jeg har i Dag saa meget at bestille! Hils Deres gode Kone fra Deres, Dem af Hjertet hengivne

Andersen

i Hast

Dersom der paa denne min Reise var nogen De kjendte ret, da vilde det vist være godt, om jeg fik et Anbefalings Brev med fra Dem, og jeg tager mig derfor ikke Betænkning at bede Dem derom.

[Udskrift: ST

Hr: Professor Ingemann

i

Sorø

ved Godhed.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 40-42)