Dato: 31. marts 1831
Fra: Augusta Söeborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[fortsat fra Brev]

Gode Andersen!

Gid disse Linier træffer Dem frisk og munter! - Livets høieste Goder! - I anledning af den 2den April modtage De min inderligste, meest velmeente Lykønskning! - ikke sandt det er den rigtige Dato paa Deres Fødselsdag!

Gud beskjærme Dem fra enhver reel Sorg! - og give Dem fremdeles Mod, og Kraft til at fuldbyrde Deres tagne Fortsætter! - Saa det er virkelig Alt, hvad jeg for Tiiden meest maa ønske for Dem! -

Fra min gode Moder de bedste Hilsener! Saavel fra min heele den øvrige Familie. Alle ere for Øieblikket raske: (en Sjeldenhed).

Deres Moder seer jeg ofte; hun skrev Dem nok til forleeden; hendes Helbred synes jeg er bedre end før; hvilket De nok i alle Henseender kan have den Glæde at tilskrive Dem som Grunden til! især med Hensyn til den gode kraftige Middagsspiise De skaffer hende fra Bespiisningsanstalten.

- Tak gode Ven for Deres sidste Brev, rigtignok bestod det meest af Kjældermænd - ikke just min Yndlings-Lectüre, men jeg fik dog med det samme at vide hvorledes De levede. - Jeg har og for Spøg lavet nogle af disse underjordiske Karle, der hører just ikke megen Viid til - forexemple "Hvilken Borg i Fyhn kan ikke kaldes gammel?" - Svar "Nyborg". Spørgsmål "Hvorfor vilde det blive vanskelig at nedsluge et Damesnørliv? Svar: "Fordi man let kunde faa Fiskebeen i Halsen". Spørgsmaal "Warum gibt man nicht dem Fürsten Rolle in Emilie Galeotti einen Landmann? Svar "weil ein Seemann sie schon die seine macht" - Og mange fleere som jeg ikke gider fylde Brevet op med! - Jeg har ikke seet den sidste Piece, jeg meener det saakaldte Gjenganger-Poem, er det ikke saa den hedder? oprigtig talt er jeg nu næsten lige saa kjed af alt det Gjengangerie, som af Kjeldermændene; første Gang Gjengangeren viiste sig i sin Fortræffelighed, da var jeg henrykt! - jeg sad en Aften eene hjemme og frydede min Sjæl med at læse disse Breve høit; thi saadanne Vers maa læses høit, for at deres flydende naturlighed, ret kan blive levende! - Er nu Forfatteren bekjendt? - er det en Bredahl, eller Hertz. Meningerne ere deelte. - Vi har da havt den Glæde at have hørt vor fortrinlige Wexschall her! - han gjæstede Odense temmelig længe! lod sig høre offentlig 2 Gange! - jeg var samled med ham til en nydelig musikalsk Soirée, en Aften hos Justitsraad Guldbrands, i hvor ofte jeg i Kbh. har hørt den Mand, fortryller hans Spil mig stedse paanye! - Fra Moder skal jeg spørge Dem, om De saa fik Deres Penge udbetalte fra Rentekammeret? - hun maa vide det for at kunde slette det ud i hendes Bog! - Maa jeg bebyrde Dem med en liden Commission? - naar Deres Vei falder forbi Musikhandler Loses, gaa saa blot derind, og sp'ørg godhedsfuldt, - om Prisen fore en Abonent paa det saaakaldte musikalske Ærestempel for Klaveer; - det er uhyre billig saa meget veed jeg; men jeg kan ikke vide hvorledes man faaer det sendt her til Provindserne: - om Lose besørger det i samme Priis, eller hvorledes. -

De agter at gjæste Ingemann i Sommer! Det vil vist blive et elskeligt Opholdsdsted! Sorøe paradisisk deilig, men dog lidt trist. -

Om man ikke skulde see Dem her i Odense i Sommer? - Svar: "dog muelig!" ikke snadt bland Umuelighederne er det ikke. - Deres Studenter fete var charmante, jeg gad staaet ubemærket i en Krog og seet til. - Nu! Adieu! Med næste Post venter jeg Brev. - Saaledes pleier Deres Ord til mig at lyde! Men dog alvorlig, skriv snart. Deres hengivne Augusta S--g--

[Udskrift: S:T: Hr Candidatus philos: h.C. Andersen

Store Kongensgade No 33 - 3die Sahl i Kjøbenhavn

frit

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (kopi Rigsarkivet, SB 5587-90)