Dato: 12. februar 1831
Fra: Augusta Söeborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d. 12te Febr. 1831.

Gode Andersen!

Ret af Hjertet beder jeg Dem at undskylde min uforskammede lange Tavshed! - vil De det? - jeg har ret ærgret mig over hvor jeg saa længe har kundet opsætte at skrive Dem til, baade for at takke Dem for Foræringen af Deres sidste Digte, som meget har glædet mig! - for ogsaa at ønske Dem et ret glædeligt Nytaar, frie især for Hjertesorger! - samt for at sende Dem Deres Penge for Bøgerne; og endeligt for at underrette Dem om Anvendelsen af de 3rbd: som De bestemte for Deres Moder! - jeg har ærgret mig over mig selv i den Anledning, til - jeg fik Feber igjen! - er De nu tilfreds?

Naar Folk saaledes stedse vilde være saa skikkelige at paalægge Dem selv poenitense, saa tænker jeg Forseelserne skeete sjeldnere. Ja jeg har været selv Patient en Maanedstiid og medicinerer til Dato! (ellers ikke min Maneer), maae ogsaa endnu holde Stuen! - men haaber een af Dagene at slippe ud, for at begynde en bedre Vegetation i dette søde uventede Foraarsveir! - Tak ogsaa for Deres sidste Brev af 29de Januar, vel var det fortjent ikke til mig, men jeg havde dog og godt af det, og blev overtydet deraf om Deres Velbefindende, som saa meget glæder os Alle! - Og fra min Moder bevidnes Dem venligst Tak for den herlige Besørgelse af hendes Annoncer. -

Overalt gode Andersen, forlader De nogensinde den studerende Bane (Som Gud forbyde) saa vælg Comissionair Veien - thi sandelig De er den voxen! - Nu siger De ved Dem selv "nei det var dog Synd" - erindrer De disse Ynglingens Ord da han foreslog hans gamle Ven at han kunde ønske at vorde Skuespiller etc: Ja sandelig det var ogsaa stoer Synd!

For ellers ikke at glemme hvad som for det meste hører til Brevstiil, "vi er Gud skee Lov paa mig nær alle i Familien raske".

Indlagt følger en Anviisning paa Rentekamret for Avisen, som De maaske for at spare Postpenge vil gaa hen og kræve, og dermed tage Dem betalt for Deres Bøger; Subscribenterne vare 5 med Moder erindrer De; men een af disse Rigsdalere blev jeg nødt til at forgribe mig paa til Deres Moder, da de 3 rbd fra Jastrau ikke vilde slaae til, til det som hun trængte meest til; og forhaabende at den kjærlige Søn som med saa velviligt Hjerte giver, naar han kan, ikke tager det ilde op, vovede jeg det! Hvad Moder har indrykket Bogen angaaende saavelsom Planen, tager hun af Dem intet for!.

Skulde Rentekammret uformodende gjøre Vanskeligheder paa nogen Maade, saa skal naar vi faar det at vide, Pengene strax vorde sendte. - Fra Deres Moder mange kjærlige Hilsener!! hun er rask! - takker Dem 1000 Gange for Pengene! - og beder undskylde hun ei før har skreven; men hun har nok ei saa godt ved at faae skreven! - Hun fik for de anvendte 4 Rbd: en kjøn stribet Hvergarns-Spentzer, med varmt Dræt i. Et par nye store Træskoe som hun helst ønskede for at gaae med tørre Fødder, hvilket kostede 28/:- Beslag til samme 4/: Spentzeren var med Syeløn, 2 rbd: 12/:- Et Par herlige tykke Uldstrømper kostede 2 12/:- og - 1 rbd: udbetalt i Penge - , dette var hendes absolut Ønske; og hun skyldte disse bort sagde hun, hvorfor jeg og gav efter. - Hun var selv overmaade tilfreds med Anvendelsen, og De vilde være det hvis De saae det kjøbte! Jeg troer nok hun endnu for hvad De sendte Guldberg, faaer Mad fra Bespisnings-Anstalten! -

Tak for Deres Fortroelighed til mig, med Hensyn til hvad De meddelete mig i Deres sidste Brev til mig; jeg lovede Dem Tavshed, og skal holde det! Brevet blev efter Ønske flux brændt! - Jeg beklager Dem af Hjertet - men gode Ven - Deres Retskaffenhed maae gjøre Dem sagen lettere, da hun er en forlovet Pige! Ei engang burde De have hentydet saa meget herpaa i Deres Digtsamling det kunde muelig have forvoldt hende Ubehageligheder, og det var vist ikke Deres Meening, mod et Væsen som De elskede? - Jeg troer vist De har ret, det er altfor en alvorlig Ting, til at den nogenside bør berøres! - Meningerne ere deelte om Brudgommens Carracteer; tænk Dem hendes Fader skal i denne Tid have vundet i et udenlandsk Lotterie 60,000 Spc:- Har Sønnen, Deres Ven ei fortalt det? - - -

I den fremmede Fugl: Pagina 8 - det Sted:

"Sjeldne Frøkorn bringer Fuglen, indsvøbt i et Rosenblad
I hvert Frø er skjulte Kræfter, knap er et i Jorden lagt,
Før et Trylleslot der voxer i sin heele stolte Pragt.
Taget er af Morgenrøde, Søilerne er Bjerget Snee,
Og igjennem Slots-Portalen kan man ind i Himlen see!

Og dernæst af Digtet: Jylland, følgende, Pagina 42 - om Maanen:

Den saae hin stolte Ridder-Tiid, den saae dens Borge gløde
Den saae Niels Ebbesen, som Helt, for Danmarks Frelse bløde. -
- Den lyser endnu bleg og rund, som Tiidens store Øie.
Paa Jyllands skovbegroede Kyst, og lyngbegroede Høie, etc. -

Dernæst af Spillemanden følgende:

Han spiller saa Lokkerne blive ham graae,
Han spiler saa Strengene briste ham maae,
Til Violinen med Sorg og Gru,
Han trykker med Hjertet reent itu!

ligeledes hiint elskelige udbrud:

Det er saaa tungt, saa knusende tungt,
At døe mens Hjertet endnu er ungt!

Overalt Deres Spillemand foretrækker jeg af alle de Digte i Bogen, som vare mig ukjendte Deres Børnene og den graae Moerlille gjør jeg overmaade meget af!. - Kun lidt for meget har det tilfælleds med en smuk Gaade paa Vers som begynder saaledes: "I Kammeret støier den liden Smaae-Dreng! etc." Deres Sagn om hvert Musling-Dyer etc. er nydeligt; Magen dertil er ja næsten det Samme læste jeg i Vinter i en Taschenbuch for 1831 - . - Dog nu er Papiret propfuldt og det er nok Tiid at holde op! - Har jeg nu ikke skrevet et langt Brev? Adiu! skriv snart! Deres hengivne A.S.

Apotheker Krüger har solgt sit Apothek til en Tydsker og faaet 38,000 Sølv. Hancks hilser! Moder hilser! Christian hilser! Lev vel! Deres

Augusta

[brevet fortsættes på: Brev]

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (kopi Rigsarkivet, SB 5583-86)