Dato: 15. september 1830
Fra: Augusta Söeborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d. 15de Septem. 1830

Gode Andersen!

De skrev /: naturligviis /: til min Moder og jeg svarer Dem, - det er i Grunden ude af sin Orden! - dog De faaer at tage til Takke - thi oprigtig talt skriver min gode Mutter saa meget af Nødvendighed, saa al venskabelig Corespondance gaaer hun lidt nødig til! - imidlertid hilser hun Dem kjærligst, at hun holder af Dem veed De! - og saa som vi Alle bliver oprigtig glad, naar vi i Posttasken opdager Brev fra vor gode Digt! - Den gode Mutter sidder ellers hver Dag med oplagt Fod - da hun nu atter maae flytte sig frem ved Stok!

Jeg og min Purk befinde os Gudskee Lov meget vel! - han pludrer meget ofte om Dem! - især Forstandsøvelserne ved Middagsbordet - og Kattens Nathuus, ere Ting som er ham i frisk Minde!

Heele Hanck's Familie befinder sig Gud skee Lov vel! - Breve fra Thea ere og indløbende, med Efterretning om Velbefindende. Nu veed De vor physiske Tilstand; nu til vor aandelige -: Een Digter reiste, een kom, saaledes sørger Forsynet for at vi bliver holdt i Aande; Andersen fløi ud af Byen; Miller fløi ind i den; De kjender dog vel Frithiof' s Miller? - vi saae ham for første Gang, men ynde ham Alle meget; han var her i Byen en 8te-Dage; han har et meget beskedent Udvortes, og er vist et vakkert Meneske! da han saae Jettes Digt i Tollerlund ved Faders Minde, skrev han et Sidestykke dertil som han forærede Moder og hende! det var meget godt! - Forresten har hver Aand i Familien sin Function: De kjender jo Gemytterne, ikke sandt? - i det mindste tro er det saa; - underlig nok - jeg kan ikke undlade at drille Dem lidt, sIgøndt 22 Miile skiller os ad! - Lad mig ikke gleme at takke Dem for Deres rare Brev, i heele Familiens Navn! - Deres Reise seer jeg var ei af de behageligste - det var dog vel at De havde Michelsen med noget af Veien! tager jeg ei feil saa var den Pastor Brumer som senere drog paa Eventyr med Dem, vist en pudsig Prælat; ja næsten behandlelig i en Vaudeville; - Caroline takker for Pladsen ved. Fødderne i Caleschen, thi jeg kan ei begribe at nogen anden efter Sandsynligheden kunde blive hende til Deel. - Fra de store Børn alle tilsamen, mange hjertelige Hilsener! - Caroline siiger: gjerne skrev jeg til vor gode Digt, naar kun det kan passe sig; jeg meener jo - ikke sandt! - Meget gratulerer jeg til Deres Operas Antagelse; saavelsom til Molbech's affection for Dem! - hvilken ei er at forkaste, især da det søde i Limonaden, viiser sig suurt mod Dem! - At Collin meest yndede Deres Havblik glæder mig, for min egen Skyld! - Ligeledes saae jeg i Aften til stoer Fryd for min Sjæl, at Kbhs-Posten fortæller, hvorlunde De har givet Slip paa den Lyst at være Pottemager, og har forandret den tilkomende Titel af Deres hernæst udkomende Digte, til »Phantasier og Skizzer« istedet for »poetisk ]ydepotte«. - den Titel De nu har bestemt finde vi passende og smuk. -, De maa troe gode Andersen at vi meget savner Dem blandt os. Thevands-Underholdningerne var især i forskellige genre og mig ofte ret kjære!

Fra Pølsen med Somerfuglevinger og Venus i Kjøkkenet skal jeg hilse Dem ingen af dem nærer noget Had mod Dem! - for den første veed jeg, at jeg har Lov at svare. - De har dog vel faaet Deres Comoedie-Billet fornyet igjen? det var en Skam af Manthey. Apropos - var De saa god at sende mit Brev til Helsingøer? - der er endnu ingen Svar indløben, som undrer mig! - Tak for Besørgelsen af de andre)& - har Frue Hartman faaet sit? Mdm. Hallings Adresse er Nyehavn 2 eller 3 Huuse fra Qvæsthusgaden. - Deres Spillemand finder jeg særdeeles vakker! fuld af levende Følelse! Nu lev vel! man siger jeg skal holde op.

Deres hengivne

Augusta S.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (SB 5579-82)