Dato: 8. juni 1830
Fra: Ludvig Læssøe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Tusinde Tak for Deres Brev gode Andersen. Jeg ligger syg, igaar blev Feberen sat hos mig men de kan troe den har udtæret mig. Da Dine hørte jeg havde faaet Brev fra Dem, saa foer hun ind til mig i mit Kammer, og sagde »lad mig læse Andersens Brev«. Hun er saa bange for at De er vred paa hende fordi hun glemte Spegeflesket til Dem, som de skulde have havt med Dem paa Dampskibet, hun troer derfor at det er hendes Skyld at de har været daarlig paa Reisen.

Da jeg ingen Stileopgaver havde modtaget af Dem, saa lod jeg min Karl gaae hjem til Deres Madamme, for at høre om de ikke havde lagt dem af til mig, men hun leverede ham der istedetfor, et Vesit Kort og Schønbergs Komedie; da jeg ikke viste nogen Besked hermed saa troede jeg det rigtigst, først at faae Besked fra Dem om jeg skal levere Komedien til Fru Schønberg eller ikke. Min Karl sagde at Madammen paastod, at den var lagt af til Ludvig Læssøe; jeg troede først at det var en Stilebog, som de havde talt til mig om. -

De skulde have puttet nogle af de Oldsager, De saae hos Guldbergs, til Dem; thi de vare sikkert gode Exemplarer. - Men De kan kanske paa en mere reel Maade faae fat i nogle Oldsager, isærdeleshed Mynter, til den lille Ludvig. - Jeg skal hilse Dem fra Herman[;] han reiste i Morges Kl. 6 med Dampskibet. Mille reiste med, hun var saa angest, thi hun har aldrig før været paa noget Dampskib. - Jeg skal hilse Dem saa meget fra Fader, Moder og allesammen her hjemme fra. - Vi venter bestemt at De kommer hjem med en lille Hjertenskjær, fra Jyllands Heder. - Farvel da saalænge,jeg venter endnu et lille Brev fra Dem inden De kommer her til Byen. -

De hilses meget af

Deres

altid hengivne Lærling

L A Læssøe

Kjøbenhavn d/: 8Juni 1830.

NB. Knak De inte Halsen paa Gibseren der havde smurt de sorte Marmor Piller over med Vandfarve. De maae endelig indprente de gamle Mindesmærker som findes i de Kirker, som de komme i, godt i deres Hukommelse, for at kunne fortælle mig det, naar vi sees. - Naar De kjører over Heden maae De endelig see nøie til om der inte skulde ligge nogle gamle Mynter eller andre deslige gamle Ting; thi det der findes i Sandet er alletider bedst bevaret. - I dette Øieblik fik jeg Skjend / det er sikkert ikke rigtigt stavet! af Dine for jeg ikke havde skrevet, at hun ikke var bange for at Haanden skulde komme. - Men hun sagde dog Gudskelov, da hun hørte at de var kommet over til Jylland, om det var for Haanden eller ikke, det veed jeg ei.-

Deres hengivne L A Læssøe.

S:T:

Hr Studiosus H:C: Andersen.

Adr: Madm K.M. Iversen, Enke efter Boghandler Iversen i Odense [overstreget: Viborg]

frit Viborg

Fra Kiøbenhavn mod Viborg d 8de Juni

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter