Dato: 27. marts 1830
Fra: Augusta Söeborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense den 27de Marz 1830.

Kan, og vil De tilgive gode Andersen, vores utilgivelige lange Tavshed? - Grunden maae De søge, noget i Opsættelse, noget i huuslige Syslers Hindringer, og endeligt i Sygdom, som for en 3 Uger siden rammede mig; - da det deciderede sig, blev det til den nu saa fatale Koldfeber, som slemt har piint mig, og gjort Ansigtet smalt, og blegt! - Den er nu standset, ved Chinin; Forsigtighed, og streng Diæt, kan muelig frie mig fra Recidiver, blot jeg maae kunde nyde det mig saa usigelig kjære Foraar det er mig den kjæreste Aarstiid, og at maatte nægte sig at nyde dene Gjenfødelsestiid, er næsten at give et Aar bort af sin Livstiid! - Vil De nu tage til takke med et usammenhængende Brev, /: thi af Mathed kan jeg endnu aldeles ikke ordne mine Tanker /: saa skal De faae et ret langt. - Først venligt Tak for Deres lille Brev af Januar! ikke mindre fra min Moder, som fra mig selv for Presenten af Deres sidst udgivne Bog, med Glæde have vi læst den! - Og hermed følger de 5 rbd: - fra Subscribenterne, de 3 rbd: vilde De jo jeg skulde levere Deres Moder, hun kom ned til mig og fik dem i hendes egne Hænder! hun blev sjæleglad! 5 og 3 er saaledes 8 - og 8 Abonnenter veed De var Antallet! - Den unge Hr. Wiberg som er saa god at medtage dette Brev, ønskede at faae Pengene løse, da Pengebreve ei godt kan føres; Naar De kommer herover til Sommer skal jeg afgjøre min Gjeld til Dem; nemlig baade takke, og betale Dem for Bogen om Verdens Undergang; - og som jeg skamfuld erindrer, lagde De 3.# ud for mig forrige Sommer i Skibhuusene for noget daarlig Theepøite vi fik der, disse glemte jeg at gjenbetale Dem, og det er min anden Gjeld!

De spørger mig gode Andersen om min Meening om Deres samlede Digte; kan den virkelig interessere Dem, saa er den uforbeholden følgende: de fleste af dem kj endte jeg jo i Forveien, og deriblandt mange gode; ja af særdeles Værdi er i mine Tanker! - af dem jeg ikke kjendte ynder jeg især No: 33 ved en Tragedies Dødsfald, No: 47 Klintekorset paa Møen. - No: 64 Flyttedagen i April. Rimedjævelen, kan jeg og godt lide, m. fl.: - det fyenske Eventyr holder jeg oprigtig talt ei just meget af; det er af den Natur, at det let trætter, sligt eventyrligt smager mig meget godt, som Kryderie betragtet, men noget heelt heraf bliver aldrig min Yndlings-Lectüre, jeg veed jo at Modetonen stemmer for det Eventyrlige, og Overnaturlige, men her følger jeg aldrig Strømmen!

Hvor gaaer det med Deres Roman? jeg gad gjerne hørt det nu færdige! -inderlig ønsker jeg Dem Held til samme! - De skriver meget flittigt! jeg læser ofte Ting af Dem i Bladene! - Nyelig saae jeg har De og skreven en Prologus for Hass, og 2 Nummere af Dem declameres den Aften! - I Grunden lever De nu et yderst behageligt Liv! De virker i det Kald som er Deres Sjæls Attraae, De er ung, rask, yndet af mange agtværdige, og behagelige Mennesker, lever og aander i det kjære, kjære Kbh: - som sagt, jeg anseer Dem for et af Lykkens Skjødebørn! - Det er sandt, medens jeg erindrer det, (thi dette er i Ordets egentlige Forstand Strøetanker,) Jastrau lod mig svare, da jeg sendte Bud om Pengene til Dem, at de vare afsendte! har De modtaget dem? - Deres Moder fik Bogen og Hempel Brevet! - Jeg er ellers lidt vreed paa Dem for de korte afjagede Breve De de sidste Gange har afspiist os med; det maae De smukt ændre; næste Gang, og det lidt snart, venter jeg et fuldstændigt Brev! - Hr. Michelsen bragte rigtig Deres sidste Brev! jeg troer ogsaa han gjør Lykke, i siin Maneer! - Jeg er lidt vreed paa Heiberg for hans Feide med Hauch, i Grunden har siidstnævnte Ret, at han holder sig meere til Ortografien, end til Aanden i det han recenserer! - Deres Svar til Hauch behagede mig meget! - De skriver at Camponisten alt har taget fat paa Deres Opera, saa De bearbeidede virkelig den italienske Opera som De i Sommer fortalte os Sujettet af? - Hvem er Componisten? - Jeg kan klart tænke mig hvorledes Bay's himmelske Toner absolut maae harmonere med Deres sjælfulde »Døende Barn«! -

I disse Dage har jeg læst tvende Noveller, (ei noget nyt, men gandske fortrinligt) af den uforglemmelige Hauff; kjender De dem ikke, da maae De faae fat paa dem; nemlig: Die Bettlerinn vom Pont des arts; og die letzten Ritter von Marienburg. -

Fra min gode Moder har jeg mange Hilsener, og hun beder mig siige Dem, at De til Sommer, som til enhver Tiid er hende hjertelig velkomen! og at De ligesom ifjor kan betragte vort Huus som et venligt Asyl, hvor enhver gjerne seer Dem! - og længes efter Aftenunderholdningerne paa Trappen i Forstuen; Forelæsningerne tvers i Vinduet; - Sangen paa Landeveien, naar vi havde fulgt gode Venner paa Veien til Byen! - m. m. - Om De end ikke bliver saa tynd som Alvar, Plads skal De nok faae! Hanck's hilser Alle venskabelige! - med fleere af Deres Venner! - Frøken Fine Leth er bleven forlovet med en Ritmester Nielsen paa 30.000 Daler.

Nu lev vel! Skriv snart.

Deres hengivne Augusta S:

Drømer De ikke undertiden om Deres Løvte angaaende Pladerne til Abellinerne; de skulde om De erindrer det, være indrettede som Samtale mellem Træerne om deres afdøde Pleiefader: men kun have et Postpapiirs Quartark i Størrelse.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (SB 5575-78)