Dato: 18. februar 1830
Fra: Hans Bastholm   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Slagelse den 18. Februar 1830

Jeg havde ikke Tid at svare Dem i forrige Uge paa Deres Brev, kjære Andersen, da jeg var meget overvældet af Forretninger. Nu skal De faae et Par Ord fra mig, ret oprigtige og med sand Venskabs Følelse. Hauch har anmeldt sin Bog til Salg i min Avis, men sendt den til Bogtrykker Magnus og ikke til mig, som ikke har noget dermed at gjøre. Jeg har ikke læst den, da jeg har al min Tid nødig til Videnskabernes Dyrkelse og kan ikke forøde den paa at læse Stidsskrifter og Flyveblade. Deres Svar kan jeg ingenlunde optage i Avisen; thi først er den ikke bestemt itl saadanne Ting og mindst til Repetitioner af andre Blade, for det andet kan jeg ikke lægge mig ud for Deres Skyld med Hauch, og som af mig selv optage et polemisk Stykke imod ham, for det tredie holder jeg formeget af Dem, til at jeg vl bidrage til at bekjendtgjøre dette Svar, som jeg holder for at være aldeles mislykket og at tjene til en Triumph for Drees Modstander. Man skal være i et godt Lune, naar man skal besvare et Angreb og stemt til Humor og Satire, eller man skal tie dertil og besvare det med at udgive et Mesterværk. Men min Ven vil bestandig levere Frugterne uden at pleie og opelske Træet. De sidste Stykker, jeg har seet af Dem i Hansens Tidsskrit og i Kjøbenhavnsposten have ret smertet mig; bliver De saaledes ved at skrive Poesie i enhver Sindsstemning, at læse Deres Henkastelser for Deres falske Venner, strax at trykke, hvad De har skrevet, da er Deres Renommé tabt og Alle ville springe det over, som de see, Andersen har skrevet; og tabes Agtelsen og Tilliden engang, saa vindes den saare vanskeligt tilbage; - læg Mærke til Recensionen i Litt.Tid., den er skreven af en mand, som vil Dem vel, ligesom jeg. Naar jeg var i Deres Sted, saa fattede jeg det Forsæt, kun at skrive Poesie, naar jeg var i phantasiefuld Sindsstemning, lod det ligge, naar jeg havde skrevet det, og læste det først efter 2 Maaneders Forløb og viste intet Menneske det. - Vil De sende mig et Lystspil; thi Romaner skjøtter jeg ikke om.

Deres Hengivne

Bastholm

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost