Dato: November 1830
Fra: Signe Læssøe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Andersen! Da De dog troer paa en Bestemmelse, saa troe ogsaa at det ikke var for Intet at vi to bleve Bekjendtere og, Gud ske e Lov meer end oBekjendtere, - Mig aabnede det lyksaliggjørende Poesiens Himmelporte, som i femogtyve lange, lange Aar havde været lukket for mig - Dem - ja Dem kan det kun give een Fordeel, den, at nytte den eeneste Ting jeg ikke staaer tilbage i for Dem - Erfarenhed - tung, dyrekjøbt Erfarenhed - simpel og stille har min udvortes Vandel altid været, men svære Storme har bøiet det indre Siv, hvergang det atter har reist sig, har jeg føelt at jeg saae klarere ind i Menneskelivet - lad mig benytte dette til at lede mine unge Venner, og blandt Dem er der ingen jeg hellere giver min Erfarenhed end Dem, Andersen der eier Alt i fulde Maade kun ikke dette Eene. -

Skriv slet ikke til Riborg! - eller vil De skrive, da lad være at overtale hende, kunde Deres Nærværelse intet gjøre, da gjør et Brev sikkert heller intet - Send ikke et Brev til hende over til Fyhn, det var en anden Sag her hvor De kunde faae det igjen, men der veed De ikke i hvad Hænder det kan falde - det kan komme i Menneskers Hænder der ikke vil Dem Vel - troer De da ikke at den Ting at De vil overtale en Andens Brud til at blive Deres, vil kunne henregnes til en Plet paa Deres hele Liv? O Andersen! Lad alt hvad dette Liv har godt, ei være for os, lad Skjæbnen forfølge os paa det haardeste, naar vi kun holde os selv opreiste, saa ere vi dog lykkelige og kunne, naar Tiden har læget med sin aldrig forfeilende Balsam, dog blive rolige - og meer maae vi som fornuftige Mennesker ikke fordre -

Føi mig, gode, gode Andersen! lad mig saa venlig bede Dem derom - Raadfør Dem med Kristian, jeg troer han siger det samme - Følg os!! O Gud! kunde jeg dog lægge hele min gode Villie aaben for Dem, at De kunne see hvor ærligt jeg mener det! Himlen nægtede mig Ævne at vise udvortes hverken mundtlig eller skriftlig hvor ganske jeg tager Deel i mine Venners Skjebne og hvor gjeme jeg vilde gjøre Alt for at være Dem til Nytte - Men troe det alligevel Andersen og værdiges dette Brev nogen Eftertanke - Saa er jeg Deres tilfredse

Signe Læssøe

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter