Dato: 19. december 1829
Fra: Augusta Söeborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

S. T.

Hr. Candidatus philosophiae Andersen Boende i store Kongensgade No. 33

3de Sal hos Frue Schrøder

frit. Kiøbenhavn.

Odense den 19 de December 1829.

Gode Andersen! - Tak for Deres sidste venlige Brev! - mit Sidste til Dem har De formodentlig modtaget af den unge Hansen her fra Odense; det var skreven same Dag som jeg af Deres Moder erfarede Deres lykkeligt overstandne Examen! - I Søndags skulle De alt have havt dette da De jo ønskede Subscriptions-Planen sendt om 3 Uger skrev De, men stedse i Haab om at fleere Vener eller idetmindste Menesker med Interesse for en ung Kunstner, og med Lyst til at opmuntre same skulde melde sig, opholdt jeg endnu Planen i 8 Dage. Herved følger den, men jeg beder Dem see ei paa den med Forventning! thi De kjender jo Odense heele 7 ædle Mennesker have I Rdl tilovers, er det ikke ynkeligt! ! ! - og dog kan ingen have gjort sig meere Umage dermed end Moder og jeg! - først blev det indrykket i Aviisen tvende Gange at Planen laae her til Paategning m. m. - kun Een lød dette Vink, nemlig Doctor Ruge, formodentlig sendt fra hans Svigermoder Madam Krag. - Dernæst bad jeg Apotheker Andersen interessere sig for Planen i Klubben, han gjorde det med Glæde og fik med Møje, som De seer! Dernæst spadserede vor Ven /: Planen /: hen paa Viinkjælderen, men kun Værten selv den humane Hr. Jensen paategnede! Fuldmægtig Petersen, Deres Skolekamerat, havde ogsaa Lyst til at blive Deeltager! - tilsidst kom Planen i Klokkerhænder; men saa - Gud bedre! - Holberg havde ei Uret - en Klokker er og bliver dog stedse en - Klokker! - Lytken var Manden vi tilsidst sendte den til, han skulde lade den passere nede i det Nabolaug hos Hirschfeldts, Foersom's m. v. men her tro er jeg ikke man har megen æsthetisk Sands. Nu gad jeg bare vidst hvor mange Hempel, og Jastrau* have faaet! - lad os det endelig vide! - De som Mænd kune bedre i Deres Mandfolke-Selskaber erhverve nogle, end vi Fruentimmer! De forbød jo min Moder og mig at subscribere, derfor har vi adlydt! - Fra Moder mange Hilsener! hun er Gud skee Lov vel! - hun beder mig sige Dem, at for Annoncernes Indrykkelse i Aviiserne, angaaende Planen maae De være viss paa at hun af Dem ingen Betaling tager!

De kan ikke tænke gode Andersen i hvilket Qvodlibet af Støi, jeg skriver dette Brev, derfor undskyld det gruelige Smørerie, som tillige absolut maa være fattig paa Meening; da der i samme Værelse hvor jeg skriver dandses, brydes, skriges og spilles paa en nederdrægtig Violin. De maae vide, det er min Christians Fødselsdag og man maae jo vælge Selskab efter Manden! - og De kan nok begribe at en 16 Unger mellem 5 og lO Aar kunne sætte Huuset paa den anden Ende! - Jeg maae dog for en Deel tage mine Ord i mig igjen; som jeg sidder kommer Bud fra Klokkeren, og Anmodning om at tegne ham! - Saadan kan det løbe om i en Geistligmand. - Tusinde Hilsener fra Hanck's, og alle Venner og Veninder.

Deres Moder har jeg ei nyelig seet! - Gode Andersen var De saa god rigtig at besørge mit Brev til Mægler Bützow? - jeg kan ei begribe at den Mand ikke svarer det var mig af Vigtighed. - Ligeledes tro er jeg at have benyttet mig af Deres Godhed med Besørgelsen af et Brev til Borring, paa Hjørnet af Farvegaden og Gaasegaden! var De saa god at tage Dem af det, thi der indløb heller ingen Svar! - Vil De ikke være af den Godhed at kjøbe Moder hos Schubothe en lille Piece, om Verdens nær forestaaende Ende eller litterair Afhandling om den Forandring i Retningen af Æquator og Jordaxen. - af en viss Aloys v. Orchoski, koster 20 sk. - Den kunde sendes i Pakken med Digtene. - Og vi kan sende de 20 sko med de andre Penge! Nu Adieu! - Lev vel. og skriv snart!

Deres hengivne Aug. S.

Jette Hanck hilser Digteren og lykønsker Candidaten!

* [HCAs egen tilføjelse:] Bemærkning 44 Aar efter.

Fader til Sangeren og ansat paa Amtstuen.

H.C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (SB 5571-74)