Dato: 29. august 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Vedel Simonsen
Sprog: dansk.

S. T.

Hr. Professor Wedel-Simonsen

paa Elvedgaard pr. Odense

(af Postvæsenet rettet til: Bogense).

Kjære Hr. Professor.

Da jeg paa min lille Udflugt til Fyen i denne Sommer tog mig den Frihed at besøge Dem, og meddelede Dem Planen til min Roman, viiste De mig den store Artighed og Tjeneste at love, De imellem vilde sende mig nogle smaae Bidrag; overbeviist om, at De ikke bliver vred paa mig fordi jeg erindrer Dem paa dette, skriver jeg idag disse Linier. - De indseer selv af hvor stor Vigtighed disse Meddelelser kan være for mig og derfor, tænk lidt paa mig. - Siden jeg tog fra Fyen har jeg opholdt mig noget over 3 Uger nede i den smukke Egn ved Tiissøe hvor jeg skrev nogle smaae Digte, af hvilke jeg her tager mig den Fornøielse at afskrive to; bare at De kan læse dem, thi jeg skriver en elendig Klo, som De nok selv seer.

Jeg har faaet Løfte paa, at maatte gjennemlæse de Breve af Christian den anden man har faaet fra Tydskland, og jeg haaber her, om ikke at finde en Guldgrube, saa dog nogle Guldkorn, hvormed jeg kan overforgylde de Pletter, man har, uretfærdigen, besudlet den store Konge med. - I et af de første Nummere der nu kommer ud af Kjøbenhavns Posten, vil De finde noget om Odense af mig; jeg har beskrevet en Deel af de gamle Skikke jeg erindrer fra min Barndom der, samt noget om de antiqvariske Sager i Byen selv og i dens Omegn, der, saa vidt jeg veed endnu ikke er omtalt af Andre. -

Til Nytaar vil jeg udgive mine Digte, og glæder mig da til, i et Brev fra Dem, at høre hvorledes de alle har behaget Dem. - Nu lev vel; tilgiv min Paatrængenhed,

Deres meget forbundne

Andersen.

Vil De hilse Deres Hr. Fader og alle i Omgivningen, som kjende mig.

Min Adresse er: H. C. Andersen, studios. phil. Store kongensgade No. 33, 3de Sal, i Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus