Dato: 19. maj 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludolph Schley
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19 Mai 1829

Kjære gode Ven!

Sildigt kom jeg hjem i Aftes og fik saaledes først i denne Morgen at vide, at jeg om nogle Øieblikke kunde vente Hr: Rosenberg der vilde sige mig Farvel før sin Afreise; det kan altsaa ikke blive noget Brev, kun enkelte Linier, disse maa dog komme til Dem og jeg skal derfor sige min inderligste Tak for Deres kjære Breve; jeg har skrevet Dem tre (3) til, men har ingen faaet; Fodreisen kom med det andet Brev, og Vaudevillen fulgte det sidste. O skriv mig dog ret snart til om De endnu ikke har erholdt det; jeg længes saa inderlig efter at høre fra Dem. - først nu er Jomfru Wulff færdig med at indstudere Ellens Rolle i mit Stykke, og netop i denne Aften spilles det - Gid at De var her! Det løber vel neppe af uden nogen Urolighed; Øehlenschlagers Parti har et Horn i Siden paa Stykket og vist spille en lille Concert ved Slutningen, men Klappen bliver der dog meest af. Dag for Dag møder der mig flere smaa literære Sorger. Een af Øehlenschlægers blinde Tilbedere, Professor Hjorth i Sorø, der altid er traadt op for ham, og som arbeidede saaledes imod vor store Digter Baggesen, at han maatte forlade Danmark, og fornylig angreb Heiberg for hans Recension af Væringerne, har i en Afhandling over de danske Digtere nedrevet Fodreisen paa en meget plump Maade. - Han taler om at bestemme en Digters Storhed og Vanskeligheden deri; thi tager man Hensyn til den Graadighed hvor med hans Arbeide læses, eller paa Afsætningen, saa bliver Andersen større end Øehlenschlæger, Holberg, Evald og alle vore erkjendte store Digtere, i det hans flaue Passiar og visnæsede Lapseri c: Fodreisen, hurtigere har oplevet et nyt Oplag end nogen bekjendt dansk Digters.

Hvad synes Dem om disse to anførte Benævnelser; i Grunden er dog Manden uartig mod det hele Publicum der har moret sig ved min Bog - Men Tiden løber, jeg maa nu sige eet Lev vel! o skriv kjæreste, eneste Ven som ret forstaaer mig, skriv snart; - Min Adresse skrev jeg i sidste Brev, men da jeg frygter at De ikke har erholdt den vil jeg atter skrive den

H. C. Andersen studios phil

afleveres hos Høivelbaarne hr Etatsraad Colin

Ridder af Dannebrogen

Norgesgade 159

i Kjøbenhavn

--

Nu lev vel! glem mig ikke, evig og altid Deres Ven

Andersen.

Hr. Consulat-Secretair Ludolph Schley

in

Libau.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 111-12)