Dato: 13. oktober 1827
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense den 13 October 1827.

Inderlige kjære Søn!

Som sædvanlig modtog jeg Dit mig saa kjære Brev dateret 10. f. M. tilligemed Bogen som jeg med Fornøielse har hørt gjennemlæse og som har glædet mig usigelig. Hvor ufattelig endog meget og næsten alt har forekommet mig, behøver jeg vist neppe at sige Dig og dog følte Moderhjertet ved hver Linie, som stundom kostede mig Taarer og som var velgjørende ved Erindringen om Dig. Med Fornøielse kan jeg melde Dig at Foersom forleden var hos Etatsraad Holtens som holder Kjøbenhavns flyvende Post hvori Digtet »Det døende Barn« stod baade paa dansk og tydsk i hvor han gjorde dem opmærksom hvem Forfatteren var og Frue H. afsagde en højst smigrende Dom over det. Aftenen og den rædselsfulde Time er han inu ikke kommen over at see; men haaber snart at det skal skee ved en Leilighed og som da skal blive Dig meldt. - Jeg vedbliver inu som sædvanlig at gaae hos Jomfrue Lohmann, dog kun 2de Dage om Ugen og hun har fodeden givet mig til en Chemise og et Forklæde skulle det være muelig kjære Søn at Du engang ved en Leilighed kunne faae Evne til at give mig lidet til Hjelp til et Par Skoe, da viHe jeg være Dig højst taknemlig derfor, dog det maae ikke skee førend Du kan uden Afbræk i Din egen Kasse. Da jeg veed at Du fordum interesserte Dig meget for gamle Johanne som var hos Bunkeflods maae jeg lade Dig vide at hun ved Døden er afgaaet. Mit ene øje vedbliver inu bestandig at være daarlig og jeg kan næsten slet ikke see med det. Men jeg takker Gud at jeg dog har her i Hospitalet et Tilholdssted. Her har været i denne Tid en slem Historie med Daarevogteren; som da er blevet bort jaget herfra formedelst en ganske bindegal Pige som er blevet frugtsommelig og som man siger - ved ham. - Om Du kjender en Overretsprokurator Qvistgaard: han har havt Bryllup med en Frøken Høstmark (Linstous Steddatter) og de skal boe i Helsingøer. Sognefoged Knud Nielsens Kone som Du formodentlig har hørt døde for kort Tid siden havde selv bestemt en Kone til ham førend hun døde, han har havt Bryllup. Jomfrue Saxtorph (Professorens Datter) saavelsom Urmager Smiths Datter skal ligeledes vies med det første. Jeg veed ei om Du kjendte Oberstinde Holm, hun er død, ved den Leilighed havde Snedker Eidorph og hans Kone nær blevet brændt op ved at koge noget Fernis til hendes Kiste. Han blev saa forbrændt at han maaskee neppe kommer til at arbeide meer. - Da der er adskillige som har ønsket at gjennemlæse Din Bog undskylder Du at jeg ikke inu [kan] sende den med denne gode Leilighed med [ ] Jensen; men saasnart at den bliver gjennemlæst skal jeg sende Dig den. Din Artium glæder jeg mig til er eller vil vist staae godt af; Du maae endelig lade mig vide naar det skeer. Lev vel kjæreste Søn og tænk stundom paa Din troe kjærlige og ømme Moder.

ES. Iversens Bunkeflods Foersom og flere gode Venner beder at hilse Dig.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter