Dato: 7. februar 1827
Fra: Henriette Wullf d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Søe-Cadet-Academiet den 7d Febr: 1827 -

Gode kiere Andersen

Jeg har ikke før besvaret Deres Brev fordi ieg har ventet paa denne Leilighed hvormed ieg vilde sende Dem følgende efterladte - den var allerede bestemt at skulde afgaae i Tirsdags, men blev udsadt til i morgen, dog haaber ieg ikke De har havt nogen ubehagelighed af den lange udeblivelse.

Deres Caracterer ere io som sædvanlig fortreffelige og ieg haaber Rectoren vil vedblive at være god og venlig mod Dem - jeg kan tilfulde bekræfte, gode Andersen! hvad ieg sagde Dem allerede her - at De virkelig paa den korte Tiid mellem Deres forrige og siste Ophold her havde aflagt meget af Deres Svagheds Tilbøyeligheder og at ieg var vel tilfreds med Dem - Lær kons at skiønne bedre paa Deres Lykke gode Andersen! og find den rigtige Vaj til at dyrke Deres Gud paa, thi han finder ikke mest behag i Klager - De gaaer formodentlig heller ikke i Kirke i Helsingøer? eller vil De maaskee slet ikke gaae i Kirke førend De kan høre Dem selv?! - dog vil ieg raade Dem til at høre først gode Præster, maaskee have De dem ikke i Helsingøer - men vi have mange her - og den sande Guds Dyrkelse præger sig bedst i vore Hierter ved saadanne Taler som Mynster, Mllnter og flere, skienke os - den sande Religion er virkelig - fantasien i den, kons en biting, som først seent kan tilsættes den naar den sande Religion har grundfæstet sine faste Piller som fantasien ikke kan forstyrre - thi vel at mærke, gode Andersen! fantasien er som Avner for Vind, som Skum paa Vand, hvor ikke først ere grundige, solide Piller den kan omsvæve og forskiønne med sit Lys og sin Skygge -

Oberste Guldberg reiste i Lørdags, og ieg havde ikke den fornøjelse at see ham før - hans Tiid var saa overmaade knap som erfaring lærte Dem selv, gode Andersen! fra hele min Familie skal jeg hilse Dem saa meget, de ere alle vel, paa min Mand nær som desværre har sin Forkiølelse endnu - og mine øjene ere ikke brav, hvorfor ieg ogsaa denne Gang maae afbryde gode Andersen! anbefalende Dem, vedvarende Guds beskyttelse - styrk Dem med Kraft paa Siel og Legeme - saa vil De nok overvinde den Tiid der er tilbage med de trange Skole-Aar - som man dog senere ønsker sig saa ofte tilbage! - nu ikke mere for i Dag -

Deres hengivne H. Wulff

[Udskrift:]

S:T: Herr Andersen - Logerer hos S:T: Herr Doctor og Rector Meisling i Helsingøer

hermed en Pakke -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost