Dato: 16. november 1826
Fra: Henriette Wullf d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gode Andersen.

Efter at have bortsendt mine sidste Linier til Dem, har jeg ret nøye overtænkt Deres Stilling, og beklager Dem med Hensyn til Rektorens Forhold imod Dem. - De maae ikke finde det haart af mig gode Andersen! om jeg endnu engang beder Dem være roelig, have Taalmodighed en liden Stund, det vil nok blive godt. Dersom De kan lade det blive mellem os, gode Andersen! saa vil jeg sige Dem at jeg har talt med Etatsraad Collin, vi have overlagt en Plan til at forbedre Deres Kaar, men vær rolig og lad Dem intet mærke med. Jeg kunde ikke nægte mig selv den Glæde at sige Dem dette for at bringe Deres Sind i Roelighed og give Dem Kraft og Taalmodighed, og vær vis paa, hvad der kan giøres for Dem skal blive gjort, naar De kons selv vil søge at faae Magt over Deres Lidenskabelighed og med Fornuft gaae rolig og jevnt frem.

Rektoren som ogsaa De selv, vil i disse Dage modtage Brev fra Etatsraad Collin (før skal De ikke skrive til ham) og vær blot forvisset om, at Rektoren ikke skal troe De har givet Anledning dertil. - Frøken Schouboe her, ligger syg endnu, i Dag faaer hun Igler - og vi ere ret frygtsomme for at hun ikke kommer sig ret den hele Vinter. hele ungdommen glæder sig til Deres komme til Byen i Jule-Ferierne, gode Andersen! og see vi Demikke før, saa see vi Dem da!

Lad mig nu ret snart igien høre fra Dem, naar De og Rektoren have faaet Etatsraad Collins Breve og lad mig vide hvad Virkning det gjør paa Rektoren. Alle hilse Dem her. Gud styrke og velsigne Dem! OG gjør selv alt hvad der staaer i Deres magt for at dæmpe den Uroe i Deres Indre som saa let kan skade Dem, dersom De ikke i Tide faaer magt over den, og troe ingen taager mere Deel i Deres Lykke endDeres hengivne

Henriette Wulff

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter